Tiedot­teet

Uusi lehti kääntynyt Pohjois-Karjalan ja Japanin metsäbiotalousyhteistyössä

Pohjois­kar­ja­lainen metsä­bio­ta­lous­asian­tun­ti­juus oli näkyvästi esillä Tokiossa 14.9.–16.9. järjes­te­tyillä Forestrise-metsämessuilla. Maakunnan toimi­joilla oli oma messu­piste ja he järjes­tivät seminaa­rie­si­tyksiä. Kyseessä oli kolmas verkos­toi­tu­mis­matka Japaniin Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022 ‑hankkeen järjestämänä.

Messu­pis­teellä olivat näkyvillä kaikki hankkee­seen osallis­tuvat organi­saa­tiot ja yritykset.

- Meidän metsä­bio­ta­lous­osaa­minen herätti laajasti kiinnos­tusta. Jaoimme esitteitä ja kävimme tiiviisti keskus­te­luita koko messujen ajan. Lisäksi minise­mi­naa­riimme osallistui laajasti messu­pis­teellä käyneitä henki­löitä ja muita kiinnos­tu­neita, projek­ti­pääl­likkö Petteri Ryhänen kertoo.

Minise­mi­naa­rissa Jussi Lappa­lainen esitteli Metsä­kes­kuksen ratkai­suja metsien inven­toin­nissa, Ryo Hibiya esitteli Arbonautin ja japani­laisen PreForen välistä yhteis­työtä ja Ville Pekkanen kertoi John Deere Forestry:n/Waratahin palve­luista metsän­hoi­dossa ja puunkorjuussa.

Messuo­sal­lis­tu­misen lisäksi maakunnan metsä­bio­ta­lous­osaa­mista esitel­tiin Suomen Japanin suurlä­he­tys­tössä suurlä­het­tiläs Tanja Jääske­läi­selle ja Business Finland Tokion Kimmo Ojuvalle. Pienem­mällä delegaa­tiolla tehtiin vierailu Inan kaupun­kiin, jossa tutus­tut­tiin paikal­li­seen metsä- ja ympäris­tö­kas­va­tuk­seen. Riverian koulu­tus­vien­ti­asian­tun­tija Katja Väyrynen piti esityksen suoma­lai­sesta koulu­tus­jär­jes­tel­mästä ja ympäristökasvatuksesta.

Petteri Ryhäsen mukaan henki­lö­koh­taiset tapaa­miset paikan päällä ovat tärkeitä. 

- Touko-kesäkuun ensita­paa­misten jälkeen tuntui, että uusi lehti on kääntynyt yhteis­työn toteu­tuk­sessa, ja tunne vahvistui Forestrise-messumatkalla.

Verkos­toi­tu­mis­mat­kojen ja Forestrise-messuosallistumisen tavoit­teena on saada näkyvyyttä ja tunnet­tuutta pohjois­kar­ja­lai­sille metsä­bio­ta­lous­alan toimi­joille sekä laajem­minkin maakun­nalle, mikä edistää konkreet­tisen yhteis­työn raken­ta­mista Japanin kanssa.

– Olemme keskus­tel­leet ainakin viiden japani­laisen asian­tun­ti­ja­ryhmän vierai­lusta Pohjois-Karjalaan tutus­tu­maan yrityk­siimme ja osaajiimme kuluvan vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa. Ensim­mäiset ryhmät ovat jo vahvis­ta­neet vierailuaikataulunsa.

Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022 ‑hanke jatkuu 31.3.2023 saakka. Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi hanketta toteut­tavat Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Luonnon­va­ra­keskus LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria ja Business Joensuu Oy. Hanke hyödyntää toimin­nas­saan myös Metsä­kes­kuksen asian­tun­te­musta ja Team Finland ‑verkos­toja. Mukana ovat myös useat pohjois­kar­ja­laiset metsä­bio­ta­lous­alan yritykset.

Lisätiedot: Petteri Ryhänen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu, p. 046 922 5621, [email protected]