Tiedot­teet

Maakun­ta­hal­litus vieraili Brysse­lissä

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia kehite­tään merkit­tä­västi EU:n raken­ne­ra­has­to­va­roin, ja maakun­tien liitot ovat rahoit­ta­ja­vi­ran­omaisia ELY-keskuksen kanssa. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus on perin­tei­sesti tehnyt halli­tus­kauden alussa matkan Brysse­liin tutus­tu­maan EU-päätöksentekoon sekä tapaa­maan viran­hal­ti­joita ja Euroopan parla­mentin jäseniä.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto hallinnoi Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon yhteistä Brysselin EU-toimistoa, jonka tehtä­viin kuuluu muun muassa alueiden edunvalvonta.

Lokakuun 23. ja 26. päivinä toteu­te­tulla matkalla olivat puheen­joh­taja Hanna Huttusen johdolla Matti Mäntynen (Kontio­lahti), Matti Taponen (Lieksa), Birgitta Muukkonen (Kitee), Helena Pakarinen (Tohma­järvi), Hannu Mikkilä (Nurmes) ja Timo Puustinen (Joensuu). Mukana oli myös maakun­ta­val­tuuston puheen­joh­taja Seppo Eskelinen Joensuusta ja maakun­ta­liiton johto­ryhmä maakun­ta­joh­taja Markus Hirvosen johdolla. Koko maakun­ta­hal­litus ei ollut matkalla työ- ja muiden esteiden vuoksi. Samaan aikaan Brysse­lissä olivat myös Lapin, Pohjois-Savon, Kainuun ja Etelä-Savon liitot, ja ohjelma oli raken­nettu pitkälti yhteiseksi.

EU:n metsä­po­li­tiikka puhututtaa juuri nyt paljon kotimaassa ja tämä asia oli eniten esillä myös vierai­lulla. Pääviesti maakun­nilta on, ettei kansal­li­seen metsä­po­li­tiik­kaan tule puuttua niin tiukasti kuin nyt on suunnit­teilla. Suomessa osataan käyttää metsä­va­roja kestä­västi ja metsä­bio­ta­lou­desta tulevat eurot ovat tärkeitä vaikeassa globaa­lissa talous­ti­lan­teessa. Erityi­sesti luonnon ennal­lis­ta­mi­seen liittyvät suunni­telmat herät­tävät huolta. Pohjois­kar­ja­laiset kutsui­vatkin Euroopan komis­siossa luonnon monimuo­toi­suus­asioiden parissa työsken­te­levän viran­hal­tijan Jakub Wejchertin tutus­tu­maan metsiimme ja metsänhoitoomme.

Maakunnat veivät myös viestiä siitä, että EU:ssa on huomioi­tava Ukrai­nassa käytävän sodan vaiku­tukset saavu­tet­ta­vuu­teen. Toimivat liiken­neyh­teydet takaavat, että itäraja säilyy elinvoi­mai­sena ja yrityksiä houkut­te­le­vana alueena. Tämä vaikuttaa olennai­sesti kansal­li­seen turval­li­suu­teen ja huoltovarmuuteen.

Maakunnat tapasivat vierai­lulla parla­men­tien jäsenistä Elsi Kataisen, Mia-Petra Kumpula-Natrin, Mauri Pekka­risen, Nils Torvaldsin, Silvia Modigin ja Teuvo Hakkaraisen.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus kokoontuu maanan­taina 31.10. Kokous pidetään Liperissä.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala