Tiedot­teet

EAKR-rahoitusta jaossa muun muassa energia­siir­tymää vauhdit­ta­viin hankkeisiin 

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto avaa uuden hanke­haun Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille 16.1.2023.

Tällä hakukier­rok­sella rahoi­tusta voi hakea hankkeille, jotka kohdis­tuvat joihinkin seuraa­vista Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjelman erityistavoitteista:

1. Innova­tii­vinen Suomi

Erityis­ta­voite 1.1 Tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuk­sien ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­oton parantaminen

Erityis­ta­voite 1.2 Digita­li­saa­tion etujen hyödyn­tä­minen kansa­laisten, yritysten ja julkis­hal­linnon hyväksi

2. Hiili­neut­raali Suomi

Erityis­ta­voite 2.1 Energia­te­hok­kuus­toi­men­pi­teiden edistä­minen ja kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähentäminen

Erityis­ta­voite 2.3 Kierto­ta­lou­teen siirty­misen edistäminen

Rahoi­tusta suunna­taan Suomen hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teiden mukai­siin hankkei­siin, joissa näkökul­mina ovat erityi­sesti energia­te­hok­kuus ja kierto­ta­lous. Tavoit­teena on tukea energia­jär­jes­telmän muutosta, joka tähtää kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen määrän nopeaan ja merkit­tä­vään vähene­mi­seen. Kierto­ta­lou­teen kohdis­tu­villa toimen­pi­teillä ediste­tään luonnon­va­rojen kestävää ja sääste­liästä käyttöä sekä materi­aa­li­te­hok­kuutta eri tuotan­to­pro­ses­seissa ja julkisen sektorin toiminnassa.

Rahoi­tuk­sella tuetaan myös tutkimus- ja kehit­tä­mis­val­miuk­sien kasvat­ta­mista sekä elinkei­noe­lämän tarpeista lähte­vien innova­tii­visten ja älykkäiden ratkai­sujen kehit­tä­mistä ottaen huomioon ilmas­to­ta­voit­teet ja kestävä kehitys. TKI-toiminnassa keskeistä on monia­lainen yhteistyö eri toimi­joiden sekä valtion ja kansain­vä­listen kumppa­neiden välillä.

Lisäksi rahoi­tusta suunna­taan hankkei­siin, jotka edistävät digita­li­saa­tion hyödyn­tä­mistä TKI-toiminnassa, palve­luiden kehit­tä­mi­sessä ja saavu­tet­ta­vuu­dessa, jatku­vassa oppimi­sessa sekä tekno­lo­gi­siin murrok­siin liitty­vissä uusissa liiketoimintamahdollisuuksissa.

Rahoi­tet­ta­vien hankkeiden tulee toteuttaa vähin­tään yhtä Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman POKAT 2025 teemaa.

Hae rahoi­tusta 12.3.2022 mennessä

Varsi­nainen hakuil­moitus julkais­taan tammi­kuun 2023 alussa EURA 2021 ‑järjes­tel­mässä, jonka kautta myös rahoi­tusta haetaan.

Ilmoi­tuk­seen kannattaa tutustua huolella ennen hakemuksen valmis­telua, sillä se sisältää tarkempaa tietoa muun muassa haun reunaeh­doista, käytössä olevista kustan­nus­mal­leista ja hankkeiden valintaperusteista.

Maakun­ta­liitto voi myöntää tukea julki­soi­keu­del­li­selle yhtei­sölle ja yksityi­soi­keu­del­li­selle oikeus­hen­ki­lölle, jolla on riittävät talou­del­liset ja muut edelly­tykset hankkeen toteut­ta­mi­seksi. Näitä ovat esimer­kiksi korkea­koulut, tutki­mus­lai­tokset, toisen asteen koulu­tuksen järjes­täjät, valtion viran­omaiset, kunnat, kuntayh­tymät sekä näiden muodos­tamat verkostot ja innovaa­tio­eko­sys­teemit, kehit­tä­mis­yh­tiöt, yhdis­tykset, järjestöt ja säätiöt.

Maakun­ta­liitto ei voi myöntää tukea yksit­täi­selle yrityk­selle sen oman liike­toi­minnan kehittämiseen.