Tiedot­teet

Heinä­vesi sovite­taan Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan – kaava­luonnos nähtäville

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040:n toisen vaiheen kaavan laadinta on edennyt luonnos­vai­hee­seen. Maakun­ta­hal­litus hyväksyi kaava­luon­noksen sekä päätti lähettää sen lausun­noille ja asettaa julki­sesti nähtä­ville tammi­kuun 2023 loppuun saakka.

Toisen vaiheen kaavan teemana on vuoden 2021 alussa Pohjois-Karjalaan liittynyt Heinä­veden kunta. Työssä sovite­taan Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan ja yhtenäis­te­tään maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät. Samalla tarkas­tel­laan Heinä­veden maankäytön tavoi­te­tilaa vuoteen 2040 saakka.

Kokonai­suu­tena kyse on pieneh­köistä, pääosin merkin­töjen nimien tarkis­ta­mi­seen liitty­vistä muutok­sista. Kokonaan uusia merkin­töjä ovat mm. Matkailun ja virkis­tyksen kehit­tä­misen kohdealue, Paran­net­tava seututie sekä Arvokas luontoalue.

Matkailun ja virkis­tyksen kehit­tä­misen kohdealue käsittää Heinä­veden luosta­reiden, Karvion ja Heinä­veden reitin pohjois­osan kokonai­suuden. Paran­net­tava seututie merkintä koskee Sarvi­kum­mun­tietä. Arvokas luontoalue ‑merkintä koskee Heinä­jokea, Kytöjoki-Somerjokea, Petru­man­jokea ja Jyrky­lin­jokea sekä saimaan­norpan pesimä­alueita (Pytärä­vesi ja Kinko­lahti). Ne tulee ottaa maankäytön suunnit­te­lussa huomioon, mutta kyseessä ei ole suoje­lu­mer­kintä. Kulttuu­riym­pä­ris­töjen osalta kaavaan esite­tään mm. kolmea modernia raken­nus­pe­rintöä edustavaa kohdetta.

Maakun­ta­hal­litus teki myös periaa­te­pää­töksen Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 3. vaiheen käynnis­tä­mi­seksi. Kaavan päätee­moina ovat sähkön­siir­to­verkot (mm. Sotkamo–Kontiolahti 400 kV yhteys­tarve), uusiu­tuvan energian tuotanto (erityi­sesti tuulivoima- ja aurin­ko­puistot), maisema-alueet, pohja­ve­sia­lueet sekä mineraa­li­po­ten­ti­aa­liset alueet.

Maakun­ta­hal­litus päätti hyväksyä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ‑määrä­rahaa seuraa­ville hankkeille:

  • Rikas­tus­hiek­kojen tuotteis­ta­minen ja hyöty­käytön tehos­ta­minen automa­ti­soidun minera­lo­gian avulla – MinerAll, 1.1.2023–31.12.2024. Hakija Geolo­gian tutki­mus­keskus. Haettu rahoitus 200 000 euroa. Myönnetty rahoitus 71,6 %/enintään 200 000 euroa hyväk­sy­tyistä kokonais­kus­tan­nuk­sista. Hankkeen tulok­sena saadaan syste­maat­tinen automa­ti­soitu tiedon tuotta­minen rikas­tus­jät­teiden kiertotalousominaisuuksista.
  • Helposti Joensuuhun – uudet palve­lu­mallit työnte­ki­jöille ja perheille Suomesta tai ulkomailta, 1.1.2023–30.11.2024. Hakijat Joensuun kaupunki ja Business Joensuu Oy. Haettu rahoitus 330 910 euroa. Myönnetty rahoitus 80 %/enintään 330 910 euroa hyväk­sy­tyistä kokonais­kus­tan­nuk­sista. Hankkeen tavoit­teena on saada Joensuuhun pysyvästi asettuvia uusia asukkaita ja työnte­ki­jöitä yritysten tarpei­siin sekä pilotoida toimin­ta­mallia, jossa kaikkia muualta muuttavia työnte­ki­jöitä perhei­neen palvel­laan uudella tavalla.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus toivottaa hyvää joulua ja onnel­lista uutta vuotta 2023! Seuraava kokous on 31.1.2023.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala, aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen, p. 0400 832 572, [email protected]