Tiedot­teet

NPA-rahoitusta jaossa kansain­vä­li­siin innovaatio‑, ilmasto- ja yhteistyöhankkeisiin

Pohjoinen periferia ja Arktinen 2021–2027 ‑ohjelman (NPA) kolmas varsi­nainen haku on avattu. Hanke­ha­ke­muksia voi jättää kaikkiin toimin­ta­lin­joihin 26.5. saakka. Hakijoiden kannattaa tutustua huolel­li­sesti erityi­sesti tätä hakua koske­viin ehtoihin, joista lyhyesti alla ja lisää ohjelman nettisivulla.

Toimin­ta­linjat 1 ja 2

Varsi­naisten hakemusten (main projects) tulee kohdistua toimin­ta­lin­jojen 1 ja 2 erityis­ta­voit­tei­siin. Hankkeessa pitää olla toimi­joita vähin­tään kolmesta maasta, joista ainakin yksi on EU-jäsenmaa. Kokonais­bud­jetti voi olla enintään 1,5 miljoonaa euroa ja hankkeen kesto kolme vuotta.

Toimin­ta­linja 1: Muuntau­tu­mis­ky­kyisten ja houkut­te­le­vien NPA yhtei­söjen innovaa­tio­ka­pa­si­teetin vahvistaminen

1.1 Tutkimus ja innovaa­tio­kyvyn kehit­tä­minen, edisty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöönotto

1.2 Digita­li­saa­tion hyödyn­tä­minen kansa­laisten, yritysten, tutki­mus­lai­tosten ja julkisen sektorin toiminnassa

1.3 PK-yritysten kestävän kasvun, kilpai­lu­kyvyn ja uusien työpaik­kojen synty­misen edistä­minen (myös tuotan­nol­listen inves­toin­tien kautta)

Toimin­ta­linja 2: Vahvis­te­taan NPA yhtei­söjen kykyä sopeutua ilmas­ton­muu­toksen vaiku­tuk­siin ja varmistaa raaka-aineiden riittävyys.

2.1 Energia­te­hok­kuuden edistä­minen ja kasvi­huo­ne­kaa­sujen vähentäminen

2.2 Ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­misen edistä­minen, vahin­kojen ennal­taeh­käi­se­minen, jousta­vuuden kehit­tä­minen ekosys­tee­mi­läh­töisten toimien kautta

2.3 Kierto­ta­lou­teen ja resurs­si­te­hok­kaa­seen talou­teen siirty­misen edistäminen.

Toimin­ta­linja 3

Toimin­ta­linja 3 vahvistaa NPA-alueen organi­saa­tioiden kykyä hyödyntää alueen yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia. Toimin­ta­lin­jassa voi toteuttaa pieni­muo­toisia hankkeita (small-scale projects), jotka vahvis­tavat toimi­joiden yhteis­työ­ka­pa­si­teettia. Hankkeessa pitää olla vähin­tään kolme kumppania (yksi EU-jäsenmaa), kesto enintään 18 kuukautta ja kokonais­bud­jetti enintään 200 000 euroa.

Ohjel­ma­sih­tee­ristö kertoo toimin­ta­linjan 3 tavoit­teista Zoom-webinaarissa 27.4. klo 15.

Seuran­ta­ko­mitea odottaa tämän toimin­ta­linjan hakemusten kohdis­tuvan seuraa­viin teemoihin: 

  1. NPA-yhteisöjen valmiuk­sien ja muutos­jous­ta­vuuden kehit­tä­minen erityi­sesti etsintä- ja pelas­tus­toi­min­nassa, paikal­li­syh­tei­söjen varau­tu­mi­sessa ja huolto­var­muu­dessa. Tärkeitä kohde­ryhmiä näissä asioissa ovat kunnat ja kuntien välinen yhteistyö. 
  2. NPA-alueiden ainut­laa­tuisen perinnön säilyt­tä­minen ja kokeminen, käsit­täen kulttuurin ja kulttuu­ri­pe­rin­teen, luonnon­pe­rinnön, perin­ne­tiedon ja vähem­mis­tö­kielet, paikal­listen ruoka-aineiden ymmär­tä­misen ja hyödyn­tä­misen, sekä matkailun. Keskei­sinä kohde­ryh­minä ovat saame­laiset ja inuiit­tien yhteisöt.
  3. NPA-alueen asukkaiden hyvin­voinnin edistä­minen, johon sisältyy yhtei­söjen terveyden ja hoiva­pal­ve­luiden paran­ta­minen sekä henkinen hyvin­vointi (erityi­sesti eristäy­ty­misen ja yksinäi­syyden ehkäisy). Tässä teemassa erityi­sinä kohde­ryh­minä ovat ohjel­massa aliedus­tetut ryhmät kuten nuoret, haavoit­tu­vassa asemassa olevat ihmiset ja alkupe­räis­kan­sojen yhteisöt.
  4. NPA-alueilla tarvit­ta­vien taitojen ja osaamisen houkut­telu, johon sisältyy vihreän ja oikeu­den­mu­kaisen siirtymän edellyt­tä­mien työpaik­kojen ja ammat­ti­taidon vaati­muk­siin vastaa­minen, muuttu­vien yhtei­söjen tarpei­siin vastaa­minen sekä erilaisten taitojen ja osaamisen houkut­telu ja juurrut­ta­minen alueelle.
  5. Annetaan nuorille mahdol­li­suus vaikuttaa NPA-alueiden kehityk­seen esimer­kiksi osallis­ta­malla heidät alueke­hi­tys­pro­ses­seihin; raken­ta­malla nuori­so­ver­kos­toja tai nuorten aloit­teita, joilla voidaan vaikuttaa paikallis- ja alueke­hi­tyk­seen; kytke­mällä yhteen ääria­lueiden nuori­so­neu­vos­toja tai alkupe­räis­kan­sojen nuorisojärjestöjä. 

Tarkemmat hakuehdot, hakuoh­jeet, ohjel­ma­kä­si­kirja ja ohjelma-asiakirja löytyvät tämän sivun lopussa olevasta linkistä “Hakuoh­jeet”.

Tukea hanke­ha­ke­musten ja kumppa­nuuden kehittämiseen

Ohjelma järjestää hankkeita suunnit­te­le­ville kolme virtu­aa­lista tiedotus- ja hankekli­nikkaa huhti-toukokuussa. Kaikkien tapah­tu­mien ajankohdat ja rekis­te­röi­ty­mis­linkit löydät yllä olevasta nettiosoitteesta. 

Jos haluat keskus­tella erikseen hankei­deas­tasi tai sinulla on hakua koskevia kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä NPA-ohjelman Suomen kansal­li­seen kontak­ti­hen­ki­löön, Paula Mikkola, [email protected], tai ohjel­ma­sih­tee­ristön Chris­topher Parke­riin, [email protected]