Tiedot­teet

Teolli­suuden työpai­koissa pieni lasku vuonna 2022

Pohjois-Karjalan teolli­suus­yri­tysten yhteen­las­kettu työpaik­ka­määrä laski hieman vuoden 2022 aikana. Maakun­nal­lisen teolli­suus­yri­tys­re­kis­terin tietojen mukaan teolli­suuden työpaik­koja oli Pohjois-Karjalassa viime vuoden lopussa kaikkiaan 11 542 eli 151 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lasku oli siis reilun prosentin luokkaa.

Suunta oli toinen kuin vuonna 2021, jolloin maakun­taan syntyi peräti noin 600 uutta teollista työpaikkaa.

- Tuolloin kehityksen taustalla oli muun muassa koronan vaikeimman vaiheen hellit­tä­minen ja talouden vahva elpyminen. Viime vuonna yritykset joutuivat kamppai­le­maan tuotan­to­pa­nosten hintojen nopean nousun ja kompo­nent­tien saata­vuuson­gel­mien takia. Monien itäsuo­ma­laisten teolli­suus­yri­tysten toimin­tae­del­ly­tyk­siin heijastui erityi­sesti Venäjän hyökkäys­sota Ukrai­naan ja sitä seuran­neet pakot­teet ja vasta­pa­kot­teet. Useille teolli­suuden vienti­tuot­teille joudut­tiin hakemaan niin uusia markki­noita kuin uusia vienti­reit­te­jäkin, kertoo maakunta-asiamies Kimmo Niiranen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Niirasen mukaan toimin­taym­pä­ris­tö­muu­tosten suuruu­teen suhteu­tet­tuna työpaik­kojen määrän lasku maakun­nassa jäi pelättyä pienem­mäksi ja haasteita onnis­tut­tiin selättämään.

- Toisaalta haasteet eivät vielä ole väisty­neet ja esimer­kiksi lomau­tusten määrän kasvu on jatkunut tämänkin vuoden puolella. Alkuvuoden aikana teolli­suus­yri­tyk­sistä on saatu joitakin uutisia lisään­ty­neistä vaikeuk­sista ja toimin­tojen alasajosta. Tosin kuluva vuosi on tuonut mukanaan myös myönteisiä uutisia jopa ennätyk­sel­li­sistä tilauskannoista.

Metal­li­tuot­teiden valmistus edelleen teolli­suuden suurin toimiala

Teolli­suus­työ­paik­kojen määrä laski viime vuonna maakunnan kunnista eniten Joensuussa (-216), Outokum­mussa (-49) ja Kiteellä (-36). Teolli­suus­työ­paik­kojen määrä kasvoi kaikkiaan kahdek­sassa Pohjois-Karjalan kunnassa, eniten Nurmek­sessa (+47), Kontio­lah­della (+31), Lieksassa (+29) ja Ilomant­sissa (+18).

Toimia­loit­tai­siin muutok­siin vaikut­tivat muutamat yritysten sisäiset järjes­telyt, joissa eri toimia­loilla olleita tytäryh­tiöitä ja toimi­paik­koja yhdis­tet­tiin yhdeksi kokonai­suu­deksi samalle toimialle. Nämä tekniset muutokset pois lukien teolli­suus­työ­paik­kojen määrä lisääntyi eniten muiden koneiden ja laitteiden valmis­tuk­sessa (+91). Toimia­loista suurimmat työpaik­kojen vähen­nykset kohdis­tuivat puoles­taan muun valmis­tuksen (-128), vesi‑, jäte- ja ympäris­tö­huollon (-82) ja metal­lien ja metal­li­tuot­teiden valmis­tuksen (-62) toimia­loille. Muun valmis­tuksen toimia­lalle luetaan mm. lääkin­täin­stru­ment­teja ja tarvik­keita valmis­tavia yrityksiä.

Metal­li­tuot­teiden valmistus säilytti työpaik­kojen laskusta huoli­matta asemansa Pohjois-Karjalan selvästi suurim­pana teolli­suuden toimia­lana, alalla oli viime vuoden lopulla 2 466 työpaikkaa. Toiseksi eniten työpaik­koja oli mekaa­nisen ja kemial­lisen puunja­los­tuksen toimialat katta­vassa metsä­teol­li­suu­dessa (1 664).

Rekis­terin päivi­tyksen yhtey­dessä on saatu tietoon myös joitakin aiempia vuosia koske­neita korjauksia. Tarken­tu­neiden tietojen takia esimer­kiksi vuoden 2021 teolli­suus­työ­paik­kojen kokonais­määrää on korjattu alaspäin aiemmin julkis­te­tuista tiedoista.

Teolli­suus­yri­tys­re­kis­teri on Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton vuosit­tain koostama rekis­teri teolli­suuden työpai­koista maakun­nassa. Rekis­teri kootaan alueel­listen kehitys­yh­tiöiden tekemien haastat­te­lujen pohjalta.