Tiedot­teet

Hallinto-oikeus pudotti kuusi suota pois maakun­ta­kaavan 1. vaiheen turvetuotantoalueista 

Hallinto-oikeus antoi 20.9.2023 päätöksen Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavan 2040, 1. vaihetta koske­vassa valituk­sessa, joka koski maakun­ta­kaavan turvetuotantovarauksia.

Hallinto-oikeus päätti kumota 29 turve­tuo­tan­toon sovel­tu­vien alueiden (tu) joukosta kuusi suota, jotka kuuluvat luonnon­ti­lai­suus­luok­kaan II. Kumotut alueet sijait­sevat Ilomant­sissa ja Tohma­jär­vellä. Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Kumot­tujen soiden pinta-ala on yhteensä 1 402 hehtaaria, joka tarkoittaa noin 25 prosenttia kaikista turve­tuo­tan­toon sovel­tu­vista alueista.

- Harkit­semme nyt, tyydym­mekö päätök­seen vai teemmekö valituksen. Keskeistä on, miten paljon meillä on esittää lisäpe­rus­teita ja lisänäyt­töjä kumot­tujen soiden nykyti­lasta, mahdol­li­sista uhana­lai­sista luonto­tyy­peistä sekä lajis­tosta, aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen sanoo.

Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaavan 2040, 1. vaiheen 13.6.2023. Siinä käsitel­lään turve­tuo­tantoa, arvok­kaita soita sekä raken­nettua kulttuu­riym­pä­ristöä. Suomen luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri ry valitti turve­tuo­tan­to­rat­kai­suista ja esitti, että päätös on kumottava.

Maakun­ta­kaa­vassa osoitet­tiin turve­tuo­tan­toon liittyviä alueita kahdella eri merkin­nällä. Turve­tuo­tan­toa­lueina (EO/tu) osoitet­tiin kaikkiaan 13 kappa­letta soita, yhteensä 2 995 hehtaaria, tuotan­nossa olevina tai voimassa olevan ympäris­tö­luvan mukai­sina alueina. Erikseen turve­tuo­tan­toon sovel­tu­vina alueina (tu) osoitet­tiin kaikkiaan 29 kappa­letta soita, yhteensä 5 611 hehtaaria, aktii­vi­hiilen tuotan­toon soveltuvina.

Maakun­ta­val­tuuston päätök­sellä samalla kumot­tiin vanhat voimassa olevat turve­tuo­tan­to­va­raukset, joita oli kaikkiaan lähes kaksin­ker­tainen määrä (EO/tu 5 889 ha, tu 9 554 ha).

- Toisin sanoen maakunnan turve­tuo­tan­to­va­raukset lähes puolit­tuivat maakun­ta­kaavan 1. vaiheessa, Pitkänen toteaa.