Tiedot­teet

Lentojen jatko Joensuuhun turvattu, Karjalan radan kunnostus etenee

Päämi­nis­teri Orpon halli­tuksen ehdotus vuoden 2024 talous­ar­vioksi julkais­tiin eilen. Pohjois-Karjalan näkökul­masta budjet­tieh­dotus sisältää kaksi saavu­tet­ta­vuutta paran­tavaa päätöstä.

Ostopal­ve­lulla toteu­tet­tava lento­yh­teys Joensuun ja Helsingin välillä jatkuu kevää­seen 2026 saakka. Valtio varaa maakun­ta­len­tojen tukemi­seen 38 miljoonaa euroa.

- Tämä ratkaisu luo tulevai­suususkoa ja antaa työrauhan kehittää lentoja markki­naeh­toi­sem­maksi. Lentojen kysyntä kasvaa koko ajan, kun vientiy­ri­tys­temme väki liikkuu maail­malla, sanoo yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Turusen mukaan tärkeintä on, että budjet­ti­riihen päätöksen myötä lennot on turvattu katkeamattomasti.

- Tästä iso kiitos kaikille asian eteen ponnis­tel­leille ja erityi­sesti alueemme kansan­edus­ta­jille. Ja hienoa, ettei tässä ratkai­sussa kuntien kukka­rolle mennä nyt, kun kuntien talous on muutenkin niin tiukka lähivuodet. Uuden ostopal­ve­lu­kauden kilpai­lu­tuksen valmis­telu pääsee nyt viipy­mättä liikkeelle. Pohjois-Karjalassakin on tärkeää miettiä, miten erityi­sesti kansain­vä­lisiä matkai­li­joita saadaan entistä enemmän maakuntaan.

Pohjois-Karjalan ja samalla Itä-Suomen kärki­hank­kei­siin kuuluvan Karjalan radan paran­ta­minen nytkähtää jälleen eteen­päin. Luumäki–Imatra osuuden toinen vaihe on halli­tuksen kiireel­li­sesti edistet­tä­vien suunnit­te­lu­koh­teiden katego­riassa jo ensi vuodelle.

Itä-Suomen rataverkon välitys­kyvyn paran­ta­minen on äärim­mäisen tärkeää. Tavara­lii­kenne Karjalan radalla on kasvanut Venäjän hyökkäys­sodan seurauksena.

- Seuraa­vaksi katseet on suunnat­tava Joensuun ja Imatran välisen rataosan kunnos­ta­mi­seen. Myös maakunnan tiehank­keet esimer­kiksi Ylämyl­lyllä ja Karvion kanavan kohdalla vaativat seuraa­vassa vaiheessa halli­tuk­selta nopeita päätöksiä, Jarno Turunen toteaa.

Halli­tus­oh­jel­mas­sakin mainittu Palokin koskien ennal­lis­ta­minen on myös ensi vuoden talous­ar­vio­esi­tyk­sessä. Hallitus aikoo käynnistää patojen purka­misen suunnittelun.

- Maakunnan kannalta on hyvä, että valtio aikoo kasvattaa tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­minnan rahoi­tusta 280 miljoo­nalla eurolla tähän vuoteen verrat­tuna. Myös korkea­kou­lujen uusiin aloitus­paik­koihin osoite­taan lisää rahoitusta.