Tiedot­teet

Miljoo­nien eurojen toimen­pi­deoh­jelma kansain­vä­listen opiske­li­joiden työllis­tä­mi­seksi käynnistyy 

Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa käynnistyy nelivuo­tinen hanke, jonka tavoit­teena on edistää alueen kansain­vä­listen tutkinto-opiskelijoiden työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia ja parantaa työnan­ta­jien valmiuksia työllistää heitä.

Talent Hub Eastern Finland ‑hankkeen takana olevat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä, Savon koulu­tus­kun­tayh­tymä ja Ylä-Savon koulu­tus­kun­tayh­tymä haluavat osaltaan varmistaa sen, että alueelle saapu­neet ulkomaa­laiset opiske­lijat löytävät paikkansa, työllis­tyvät ja kotou­tuvat Itä-Suomeen. Hankkeessa oppilai­tokset jakavat hyvät käytän­tönsä sekä kehit­tävät palve­luja ja toimin­ta­mal­leja yhteis­työssä kuntien, elinkei­no­yh­tiöiden ja muiden sidos­ryh­mien kanssa.

Ulkomailta tulleilla opiske­li­joilla on suuria vaikeuksia löytää harjoittelu- ja työpaik­koja Itä-Suomesta. Enemmistö opiske­li­joista haluaisi jäädä alueelle töihin valmis­tu­mi­sensa jälkeen, mutta jopa puolet muuttaa muualle parem­pien työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sien perässä.

Hankkeessa kv-opiskelijan työelä­mä­tai­toja ja ‑yhteyksiä aletaan rakentaa opintojen alusta alkaen. Kontak­teja oman alan yrityk­siin tuetaan mm. projekti- ja harjoit­te­lu­yh­teis­työn, tapah­tu­mien, mento­roinnin ja alumniyh­teis­työn avulla.

Yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neille opiske­li­joille ja osaajille hanke tarjoaa sparraavaa yrittä­jyys­kou­lu­tusta ja yritys­toi­min­taansa jatka­ville täyden­tävää valmen­nusta. Eri oppilai­tosten parhaat uraoh­jaus­käy­tännöt kootaan koko verkoston käyttöön. Samoin kansain­vä­listen työnte­ki­jöiden rekry­toin­tio­saa­mista pyritään jakamaan yritysten kesken.

Työnan­ta­jille hanke tarjoaa jatkuvan oppimisen palve­luita kv-työntekijöiden vastaa­not­ta­misen ja ohjauksen tueksi sekä suomen kielen oppimi­seen työpaikalla.

Hankkeessa pyritään tavoit­ta­maan 1 500 opiske­lijaa ja 300 yritystä.

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä antoi puoltavan lausunnon hankkeen EU-rahoituksen myöntä­mi­selle. Hankkeelle haettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta kokonai­suu­des­saan viiden miljoonan euron rahoi­tusta, josta Pohjois-Karjalan osuus on 2,1 miljoonaa. Hanke on Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimin­ta­linjaa Työllis­tävä, osaava ja osallis­tava Suomi.

Kuntout­tavan työtoi­minnan koordi­nointi maakunnalliseksi

Maakunnan yhteis­työ­ryhmä antoi puoltavat lausunnot myös viidelle muulle hankkeelle. Yksi niistä on ensi vuoden alussa alkava Kuntout­tavan työtoi­minnan maakun­nal­linen kehit­tä­minen ‑hanke, jonka tavoit­teena on luoda selkeä toimin­ta­malli ja ottaa käyttöön sähköinen järjes­telmä kuntout­tavan työtoi­minnan paikkojen koordi­noin­tiin. Tämä selkeyttää asiak­kaiden ohjau­tu­mista heidän tavoit­tei­siinsa sopiviin tehtä­viin Pohjois-Karjalassa.

Tarve yhtenäi­selle palve­lulle syntyi hyvin­voin­tia­lueiden käynnis­tettyä toimin­tansa tämän vuoden alussa. Kuntout­tavan työtoi­minnan paikkojen koordi­nointia ei ole aiemmin hoidettu maakun­nal­li­sesti eivätkä paikat ole olleet yhtei­sessä järjes­tel­mässä. Tarjotut palvelut ovat vaihdel­leet suuresti kuntien välillä esimer­kiksi työpa­ja­toi­minnan osalta.

Muutok­sessa keskeistä on asiak­kaiden yksiköl­listen tarpeiden huomioi­minen työllis­ty­misen palve­luissa, kuntout­tavan työtoi­minnan tavoit­teel­li­suuden lisää­minen ja työelämän muuttu­neiden vaati­musten huomioi­minen. Yhtenä tärkeänä toimen­pi­teenä on niin asiak­kaiden kuin heitä palve­le­vien henki­löiden digitai­tojen parantaminen.

Pohjois-Karjalan hyvin­voin­tia­lueen ja Karelia-ammattikorkeakoulu hakivat nelivuo­ti­selle hankkeelle 1,7 miljoonan euron EU-rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Muut MYR:n sitovan puoltavan lausunnon rahoi­tus­pää­tök­selle saaneet hankkeet Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjelmasta:

  • Digita­li­saatio teolli­sessa työssä, 1.10.202330.9.2026. Hakijat Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu Oy ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 658 050 euroa.
  • Itä-Suomen yliopiston tekniikan koulutus (UEFDI), 1.10.202330.9.2026. Hakija Itä-Suomen yliopisto. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 621 366 euroa.
  • Itä-Suomen yliopiston tekniikan koulu­tuksen infra­struk­tuurin kehit­tä­minen, 1.10.202331.12.2024. Hakija Itä-Suomen yliopisto. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 161 000 euroa.
  • Outokumpu Mining Hub Arvover­kos­tosta kohti klusteria ja ekosys­teemiä, 1.6.202331.5.2025. Hakijat Business Joensuu ja Geolo­gian tutki­mus­keskus. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 560 097 euroa.

MYR:lle saatet­tiin myös tiedoksi kymmenen hanketta, jotka on käsitelty sihtee­ristön kokouk­sessa 23.8. Niiden kuvaukset löytyvät kokouksen esituslistalta.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 26.10.