Tiedot­teet

Kolin taitei­li­ja­re­si­dens­sille myönnet­tiin 10 000 euron Barentsin kulttuuristipendi

Barentsin kulttuu­ris­ti­pendi on myönnetty Kolin taitei­li­ja­re­si­dens­sille, tiedottaa opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö. Stipendi on arvol­taan 10 000 euroa. Barentsin kulttuu­ris­ti­pendit jaettiin 24.10. Joensuussa Suomen Barentsin euroark­tisen neuvoston kaksi­vuo­tisen puheen­joh­ta­juuden päätös­ta­pah­tuman yhtey­dessä. Stipendit myönnet­tiin Suomen lisäksi myös Ruotsiin ja Norjaan.

- Residenssit ovat yhteis­työn ja uusien teosten luomisten paikkoja. Barentsin alueen taide- ja kulttuu­riyh­teistyö tarvitsee residens­si­ver­koston kaltaisia raken­teita, jotka edistävät taitei­li­joiden liikku­vuutta Barentsin alueella ja joiden kautta taitei­lijat voivat kohdata. Kolin taitei­li­ja­re­si­denssi vastaa tähän tarpee­seen ja tuo Pohjois-Karjalan ja pohjois­kar­ja­laiset taitei­lijat osaksi Barentsin kulttuu­riyh­teisöä, palkin­to­pe­rus­teissa todetaan.

Kolin taitei­li­ja­re­si­denssin toiminta on ollut alusta asti kansain­vä­listä. Kolin kansal­lis­puiston välit­tö­mässä lähei­syy­dessä sijait­se­vassa residens­sissä vierailee vuosit­tain noin 12 taitei­lijaa. Taitei­li­ja­va­lin­noissa painot­tuvat yhtei­söl­li­syys sekä vuoro­vai­kutus Kolin kylän ja yhteisön kanssa. Toiminta on elävöit­tänyt kylää ja tuonut kansain­vä­lisiä vaikut­teita, joilla on merki­tystä myös matkai­li­joiden viihty­vyy­teen Kolin alueella.

- Koli on kaukana maail­masta, mutta me tuomme maailman Kolille, sanovat Kolin kulttuu­ri­seuran halli­tuksen jäsenet Sirpa Riikonen ja Aura Liski.

Naisten mukaan yhtei­söl­linen kulttuu­ri­toi­minta on omiaan tuomaan elinvoimaa Suomen kylille.

- Kolilla olemme tehneet samalla arvokasta kulttuu­ri­työtä yhteis­työssä kyläkoulun kanssa, mikä osaltaan lisää tasa-arvoa.

Lisätiedot: Kolin kulttuu­ri­seura, Sirpa Riikonen, p. 045 611 7777 ja Aura Liski, p. 050 592 0979