Tiedot­teet

Liike­vaih­to­luvut kääntyivät laskuun toisella neljänneksellä 

Pohjois-Karjalan yritys­sek­torin liike­vaihdon kasvu jäi tämän vuoden tammi-kesäkuussa vaati­mat­to­maksi. Plussan puolelle kuitenkin nipin napin päästiin, kasvua kertyi 0,7 prosenttia. Luku oli sama kuin koko maan tasolla.

Tilas­to­kes­kuksen tuoreet suhdan­ne­tie­tojen mukaan Pohjois-Karjalan kehitys oli tällä kertaa muutenkin hyvin lähellä valta­kun­nal­lisia lukuja: henki­löstön määrä kasvoi maakun­nassa 3,2 % ja koko maan tasolla 2,9 %. Vienti­lii­ke­vaihto laski maakun­nassa 7,4 % ja valta­kun­nal­li­sesti 7,0 %.

- Kehitys­kuva heikentyi kesää kohti mentäessä. Vuoden ensim­mäi­sellä neljän­nek­sellä liike­vaihto vielä kasvoi 4,6 prosenttia, mutta toisella neljän­nek­sellä se laski 2,8 prosenttia. Vielä vuoden 2022 toisella puolis­kolla pohjois­kar­ja­lais­yri­tysten liike­vaihto oli kasvanut jotakuinkin samaa tahtia kuin inflaatio eli 7,3 prosenttia, maakunta-asiamies Kimmo Niiranen sanoo.

Tilanne heikentyi alkuvuoden aikana lähes kaikilla toimia­loilla. Toisaalta toimia­lojen kehityk­sessä oli huomat­tavan suuria eroja. Toimia­loista heikointa kehitys oli puun sahauk­sessa, jossa liike­vaihto laski peräti 115 miljoonaa euroa eli 41,3 %. Lasku vei samalla pakka­selle koko teolli­suuden kehityksen.

Teolli­suu­desta löytyi kuitenkin myös vahvoja kasvua­loja: liike­vaihto kasvoi kiviteol­li­suu­dessa 37,6 %, koneiden ja laitteiden valmis­tuk­sessa 24,4 % ja elintar­vi­ke­teol­li­suu­dessa 10,9 %. Vahvoja kasvua­loja olivat myös mm. kaivos­toi­minta (+22,5 %), metsä­ta­lous ja puunkorjuu (+22,0 %), sekä majoitus- ja ravit­se­mis­toi­minta (+10,9 %).

Henki­lös­tö­määrä kasvoi alkuvuonna kohtuul­liset 3,2 %, ja liike­vaihdon kehityk­sestä poiketen jatkoi vahvis­tu­mis­taan toisella vuosineljänneksellä.

- Henki­löstön määrä kasvoi kaikissa kolmessa seutu­kun­nassa. Henki­lös­tö­määrän kehitys­kuva on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut maakun­nassa hyvin saman­kal­tainen kuin koko maan tasolla.

Raken­nus­työ­maat hilje­nivät kesäkuussa

Viime aikoina valta­kun­nal­li­sesti kriisiy­ty­neessä raken­ta­mi­sessa liike­vaihdon muutos pysyt­teli Pohjois-Karjalassa vuoden alkupuo­lis­kolla edelleen selvästi plussan puolella (+7,1 %). Luvut kuitenkin heikke­nivät vuoden edetessä (Q1: +11,3 %, Q2: +4,0 %) ja raken­ta­misen saralla kesäkuu oli kuukausista heikoin.

- Täytyy muistaa, että liike­vaih­to­luvut eivät kerro kannat­ta­vuu­desta, sillä alan yrityksiä rasittaa kustannus- ja korko­tason nousu. Raken­nus­lu­pien määrän lasku kolman­nek­sella viime vuodesta kertoo siitä, että alan haasteet jatkuvat lähitu­le­vai­suu­dessa, Kimmo Niiranen toteaa.

Kaupan alalla miljardi rikki myös vuoden alkupuoliskolla

Kaiken kaikkiaan pohjois­kar­ja­lai­sissa yrityk­sissä syntyi vuoden 2023 alkupuo­lis­kolla liike­vaihtoa hieman alle neljä miljardia euroa. Euromää­räi­sesti kasvua edellisen vuoden vastaa­vaan ajankoh­taan kertyi 27 miljoonaa euroa.

- Kaupan alalla vuoden alkupuo­liskon liike­vaihto ylitti ensim­mäistä kertaa miljardin euron rajan. Vuoden loppu­puo­lis­kolla ko. raja on ylitetty tosin jo kolmeen kertaan.

Tekno­lo­gia­teol­li­suus kannat­teli Joensuun seutua

Maakunnan seutu­kun­nista Joensuun seutu­kunta (+4,3 %) erottui liike­vaihdon kehityk­sessä selvästi Keski-Karjalasta (-5,0 %) ja varsinkin Pielisen Karja­lasta (-17,3 %).

Pielisen Karjalan lukuja veti alaspäin teolli­suus, erityi­sesti puun sahauksen toimiala, jossa liike­vaihto lähes puolittui edellisen vuoden vastaa­vasta ajankoh­dasta. Keski-Karjalassa liike­vaihdon puolit­tu­minen koettiin puoles­taan liike-elämän palve­luissa. Myös Joensuun seutu­kun­nassa puun sahauk­sessa nähtiin iso liike­vaihdon lasku, toisaalta tekno­lo­gia­teol­li­suu­dessa ja siellä erityi­sesti koneiden ja laitteiden valmis­tuk­sessa kasvu oli edelleen vahvaa. Toinen neljännes oli kaikissa maakunnan seutu­kun­nissa ensim­mäistä heikompi.

Koko maan tasolla lukuja veti alaspäin teolli­suus, sen sijaan matkailu- ja ravit­se­mis­toi­min­nassa liike­vaihto kasvoi selvästi. Raken­ta­mi­sessa liike­vaihdon lasku oli vielä alkuvuonna valta­kun­nal­li­ses­tikin lievää (-1,4 %).

Sahateol­li­suus veti viennin luvut alas

Teolli­suuden vienti­lii­ke­vaihdon arvo laski maakunnan tasolla 7,4 % eli jotakuinkin saman verran kuin valta­kun­nal­li­sesti (-7,0 %).

Seutu­kun­ta­ta­solla ero olivat suuret. Joensuun seutu­kun­nassa vienti­lii­ke­vaihto kasvoi 5,8 %. Keski-Karjalassa viennin arvo laski 24,5 %. Pielisen Karja­lassa laskua kertyi peräti 39,5 %.

— Vienninkin osalta lukuja veti alaspäin sahateol­li­suus, sen sijaan maakunnan metal­li­teol­li­suu­dessa viennin kasvu jatkui edelleen vahvana, Kimmo Niiranen kertoo.

Pohjois-Karjalan vuoden 2023 ensim­mäisen puolik­kaan suhdan­ne­tie­toihin voi tutustua Pohjois-Karjalan Trendit ‑talous­kat­sauk­sesta.

Lisätiedot: maakunta-asiamies Kimmo Niiranen, p. 0400 529 479, [email protected], toimi­tus­joh­taja Tomi Haring, Business Joensuu Oy (Joensuun seutu, Keski-Karjala), p. 0400 380 130, [email protected], toimi­tus­joh­taja Heikki Rusanen, Lieksan Kehitys Oy LieKe, p. 040 480 4287, [email protected], toimi­tus­joh­taja Minna Heikkinen, Pielisen Karjalan Kehit­tä­mis­keskus PIKES, p. 050 599 4326, [email protected]