Tiedot­teet

Maakun­ta­päivä liikutti lähes 11 000 ihmistä

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää vietet­tiin elokuussa teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Maakun­ta­liiton saaman palaut­teen mukaan tapah­tu­miin osallistui noin 10 800 ihmistä.

Kolme eniten ihmisiä tavoit­ta­nutta tapah­tumaa olivat Pohjois-Karjala jumps ropee ‑kiertue (n. 4 000 osallis­tujaa), Valon yö Möhkössä (1 500) ja Pohjois-Karjalan hyvin­voin­ti­fes­tarit (1 200).

Pohjois-Karjala jumps ropee ‑kiertue pysähtyi 18 paikka­kun­nalla, ja etapeissa hypät­tiin narua.

- Pidimme myös lisäta­pah­tumia eli kävimme kouluilla hypyt­tä­mässä lapsia koulu­päivän ajan. Tämä toi selvästi lisää osallis­tujia, kertoo kiertueen ideoinut Olli Toivola.

Joensuu-areenassa pidetty hyvin­voin­ti­fes­tarit houkut­teli erityi­sesti lapsi­per­heitä. Sen takana olivat Itä-Suomen Liikun­tao­pisto ja Pohjois-Karjalan liikunta.

- Saimme palau­tetta, että lapsille oli paljon mukavaa tekemistä ja kokei­le­mista. Paikalla oli myös ilahdut­tavan paljon ikäih­misiä kuule­massa ja osallis­tu­massa esimer­kiksi zumbaan, kertoo Jenna Hiltunen Itä-Suomen Liikuntaopistosta.

Perin­teinen maakun­ta­päivän vetonaula eli Valon yö Möhkössä oli tänä vuonna raken­nettu onnis­tu­neesti liikun­ta­teeman mukaiseksi.

- Ihmiset ihmet­te­livät tapah­tuman runsasta sisäl­tö­tar­jontaa. Alueva­laistus ja yleinen tunnelma saivat aikaan ihastusta ja ihmetystä, sanoo Möhkön matkai­lu­yh­dis­tyksen Tuija Lauronen.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton tukemia liikun­ta­ta­pah­tumia järjes­tet­tiin eri puolilla maakuntaa kahden viikon ajan elokuussa. Maakun­ta­liitto tuki 15 liikun­ta­ta­pah­tuman järjes­tä­mistä, kutakin 3 300 eurolla.

- Tänä vuonna näkyi yhteis­työn voima. Tarjous­kil­pai­luumme osallistui muun muassa kuntia ja isoja seuroja tai yhdis­tyksiä, joilla oli mahdol­li­suus koota aluei­densa muut toimijat tekemään monipuo­lisia tapah­tumia. Mikä parasta, tapah­tumat keräsivät hyvin väkeä tutus­tu­maan maakunnan liikun­ta­mah­dol­li­suuk­siin, markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen toteaa.

Maakun­ta­liitto julkistaa vuoden 2024 maakun­ta­päivän teeman tammi–helmikuussa.