Tiedot­teet

Kyyrön­suon aurin­ko­puis­to­hanke tukee hyvin Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energia­ta­voit­teiden saavuttamista

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto kannattaa Kontio­lahden kunnan suunni­telmia, jotka koskevat teollisen mitta­kaavan aurin­ko­puiston perus­ta­mista Kyyrön­suon alueelle. Kontio­lahden Lehmon taajaman ja Joensuun kaupungin Raate­kan­kaan teolli­suusa­lueen lähei­syy­dessä olevalle Kyyrön­suolle on tarkoitus sijoittaa aurin­ko­voi­mala, jonka pinta-ala on noin 180 hehtaaria ja vuosit­tainen sähkön­tuo­tanto noin 148 GWh.

Hanke on edennyt Kyyrön­suon osayleis­kaa­vaeh­do­tuk­seen. Maakun­ta­liitto toteaa lausun­nos­saan, että hanke tukee osaltaan Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaoh­jelman 2030 tavoit­teiden saavut­ta­mista. Tavoit­teena on esimer­kiksi 80-prosenttinen energiao­ma­va­rai­suus vuoteen 2030 mennessä.

Kyyrön­suon hanke on hyvä myös maankäy­töl­li­sesti. Se sijoittuu osittain entiselle turve­tuo­tan­toa­lu­eelle ja lähelle sähkö­verk­koja eli puustoa ei tarvitse kaataa merkit­tä­västi. Lisäksi hankea­lu­eella sijaitsee kaksi noin 1,2 hehtaarin kosteikkoa, jotka säilytetään.

Maakun­ta­liitto pyytää Kontio­lahtea huomioi­maan, että aurin­ko­puisto tulee suunni­tella riittävän kauaksi valtatie kuudesta, joka on merkitty maakun­ta­kaa­vassa kaksia­jo­ra­tai­seksi kehitet­tä­väksi päätieksi (ajosuunnat on erotettu toisis­taan esimer­kiksi kaiteella tai maakaistaleella).

Pohjois-Karjalassa on vireillä useita muitakin teollisen mitta­kaavan aurin­ko­voi­ma­hank­keita. Kyyrön­suon hanke­ke­hit­tä­jänä toimii Forus Oy.

Heinä­veden kaava maakun­ta­val­tuuston käsittelyyn

Maakun­ta­hal­litus hyväksyi Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, Heinä­veden osa-alueen kaavaeh­do­tuksen. Kaava on maakun­ta­val­tuuston käsit­te­lyssä 4. joulu­kuuta. Maakun­ta­kaavan hyväk­sy­misen myötä kumotaan Heinä­ve­dellä edelleen voimassa olevat Etelä-Savon maakuntakaavat.

Maakun­ta­hal­litus päättää esittää, että Itä-Suomen liikun­ta­neu­vos­toon valitaan Joensuun Kataja Ry:n puheen­joh­taja ja Business Joensuu Oy:n toimi­tus­joh­taja Tomi Haring, Rääkkylän kunnan vapaa-aikasihteeri Jyrki Kymäläinen, Nurmeksen Sepot ry:n puheen­joh­taja Sirke Katajala ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n aluejoh­taja Tomi Pyylampi.

Maakun­ta­hal­li­tuksen kokous pidet­tiin tällä kertaa Rääkky­lässä, joka täyttää ensi vuonna 150 vuotta. Rääkkylän kunnan terveiset toi kunnan­joh­taja Esko Rautiainen. Asukas­mää­räl­tään Pohjois-Karjalan pienintä kuntaa huolettaa tuoreet valtio­no­suus­las­kelmat, kun talou­dessa on muutenkin tiukkaa. Rautiainen totesi, että Pohjois-Karjala voi menestyä vain kuntien välisellä yhteis­työllä. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijoh­taja Ari Niiranen esitteli maakun­ta­hal­li­tuk­selle aluehal­lin­to­vi­ras­tojen ja ELY-keskusten strate­giaa 2024–2027, ELY-keskuksen tulos­so­pi­musta 2024–2027 ja valtion aluehal­lin­to­uu­dis­tuksen tilannetta.Kokouksen jälkeen hallitus ja maakun­ta­liiton johto­ryhmä tutus­tuivat perin­teik­kään Koistinen Kantele Oy:n toimintaan.

Maakun­ta­hal­litus kokoontuu seuraavan kerran 18.12. Maakun­ta­val­tuusto kokoontuu 4.12.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Räsänen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, [email protected], aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen, p. 0400 832 572, [email protected]