Tiedot­teet

Valtio­no­suuk­sien lisäleik­kaukset on estet­tävä – sote-edelläkävijä Pohjois-Karjala kantaa jo nyt kohtuu­tonta kuormaa

Valtio­va­rain­mi­nis­teriö tiedotti myöhään perjantai-iltana 17.11. kuntien sote-siirtolaskelmista ja valtio­no­suuk­siin kohdis­tu­vasta leikkauk­sesta. Kuntien vuoden 2022 verotuksen loppu­tulos vaikuttaa vuoden 2024 valtio­no­suus­las­kelmia – pysyvästi. Toteu­tues­saan muutos kääntää usean kunnan ensi vuoden valtio­no­suuden negatii­vi­seksi, mikä vaikeuttaa kuntien taloutta merkittävästi.

Kunta­liiton kunta­ta­lous­asioiden johtajan Sanna Lehtosen mukaan kaikkien kuntien valtio­no­suutta leika­taan ensi ja sitä seuraa­vana vuonna jo aiemmin päätetyn lisäksi 80 euroa asukasta kohden (Kunta­lehti 18.11.). Käytän­nössä leikkaus kasvaa 132 euroon asukasta kohden, kun katon piti olla 80 eurossa.

Esimer­kiksi Pohjois-Karjalan maakun­ta­keskus Joensuulle tämä tarkoittaa yli kuuden miljoonan euron lisäleik­kausta. Kaupungin vuoden 2024 valtio­no­suuk­sista oli jo leikattu 29 prosenttia kuluvan vuoden tasosta, vaikka vastuut säilyvät entisel­lään. Runsaan 15 000 asukkaan Kontio­lah­della muutos tarkoittaa 1,2 miljoonan euron leikkausta sen päälle, mihin kunta on jo talous­ar­vios­saan valmistautunut.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen viesti on, että valtion on korjat­tava tämä soteen ja valtio­no­suuk­siin liittyvä valuvika. Kuntien taloutta ei voi rasittaa yhtään enempää, sillä säästöt kohdis­tuvat ennen pitkää lapsiin ja nuoriin.

- Valtion­va­rain­mi­nis­te­riön tiedote järkytti varmasti maan jokai­sessa kunnassa, etenkin kun ensi vuoden veropro­sentit on jo päätetty. Myös tiedot­teen lähet­tä­mi­sa­jan­kohta perjan­taina virka-ajan jälkeen oli huonoa hallintoa. Erityisen kylmältä tämä tuntuu meillä Pohjois-Karjalassa, koska meitä on tähänkin asti pikem­minkin rankaistu kuin palkittu sote-uudistuksen edellä­kä­vi­jyy­destä, maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Räsänen sanoo.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Räsänen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, [email protected]