Tiedot­teet

Pohjois-Karjala mukaan Interreg Aurora ohjel­maan – katso vuoden 2024 hakukierrokset

Pohjois-Karjala ja Kainuu ovat osa Interreg Aurora ‑ohjelma-aluetta vuoden 2024 alusta alkaen. Kyseessä on Suomen, Ruotsin ja Norjan sekä saame­laisten välinen Euroopan pohjoi­sim­pien alueiden rajat ylittävää yhteis­työtä rahoit­tava ohjelma. 

Ohjelman teemoja ovat mm. koulutus- ja tutki­musyh­teistyö, elinkei­noe­lämän yhteistyö, ympäristö, matkailu, kulttuuri ja kansa­laisten välinen yhteistyö.

Interreg Aurora ‑ohjelman vuoden 2024 ensim­mäiset hankkeiden hakukier­rokset käynnis­tyvät tammi­kuussa. Hakukier­roksia edeltää mahdol­li­suus saada ohjelman sihtee­ris­töltä ennak­ko­kom­ment­teja hankeideaan.

Hakukier­rok­sista löydät lisätie­toja maakun­ta­liiton Interreg Aurora ‑verkko­si­vulta.