Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan digitu­ki­ver­kostoa koordinoi ensi vuonna Joensuun kaupunki

Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hankkeessa on haettu pysyvää toimin­ta­mallia Pohjois-Karjalan digitu­ki­ver­kos­tolle. Verkostoa koordinoi vuonna 2024 Joensuun kaupunki. Verkos­toon voivat liittyä Pohjois- Karja­lassa digitukea antavat ja sitä kehit­tävät toimijat. Yhteys­hen­kilö on jatkossa Elina Honka­selkä [email protected].

Digitu­ki­ver­kosto edistää digituen laatua ja saata­vuutta maakunnan alueella. Verkos­tossa saadaan tietoa maakunnan digitu­ki­toi­min­nasta, verkos­toi­du­taan, tutus­tu­taan uusiin toimi­joihin, levite­tään tietoa omasta toimin­nasta ja löyde­tään yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia. Digituen tarjonta muuttuu koko ajan, ja verkosto on hyvä tieto­pankki aiheeseen.

Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hankkeen aikana 1.9.2022–31.12.2023 on tavoi­tettu digitu­ki­ver­koston kautta 95 henkilöä ja tapah­tu­missa 200 henkilöä. Puheli­mitse digituen palve­lujen ääreen on ohjattu 50 henkilöä. Kuntien asiakas­pal­ve­lu­pis­teiden ja digitu­ki­ver­koston jäsenten digitu­kio­saa­mista on kehitetty hankkeen tuotta­milla videoilla. Digituen tunnet­tuutta ja sähköisten palve­luiden käyttöä on pyritty lisää­mään monika­na­vai­sella viestinnällä.

Hankkeessa on tuotettu kuusi koulu­tus­vi­deota erilai­sista digitu­keen liitty­vistä aiheista. Seitsemäs hankkeen tuottama video, Siun Soten sähköiset terveys­pal­velut, julkais­taan talven aikana Siun Soten You Tube ‑kanavalla.