Tiedot­teet

Itä- ja Pohjois-Suomi vastaavat älykkäästi globaa­leihin haasteisiin

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat julkais­seet yhteisen älykkään erikois­tu­misen strate­gian. Strate­gian tarkoi­tuk­sena on tuoda esiin alueen yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia, vahvaa osaamista ja kehit­tä­mis­työtä maail­man­laa­juisten ja euroop­pa­laisten haasteiden ratkaisemisessa.

Yhteinen strategia tukee Itä- ja Pohjois-Suomen maakun­tien kasvua­loja, jotka luovat pohjan kestä­välle elinkei­noe­lämän kasvulle ja uudis­tu­valle elinkeino- ja innovaatiotoiminnalle.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakun­tiin kuuluvat Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Puhtaat ratkaisut, digita­li­saa­tion hyödyn­tä­minen ja kestävä palvelutuotanto

Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikois­tu­misen strate­gian painopis­teet liittyvät tiiviisti ilmas­to­po­li­tiik­kaan, energia­mur­rok­seen ja strate­gi­seen omava­rai­suu­teen. Tavoit­teena on tukea alueen maakun­tien kasvua­loja ja luoda perusta kestä­välle elinkei­noe­lämän kasvulle sekä uudis­tu­valle elinkeino- ja innovaa­tio­toi­min­nalle. Yhteis­työn painopis­teiksi on valittu puhtaat ratkaisut, digita­li­saa­tion hyödyn­tä­minen ja kestävä palvelutuotanto.

Vuoden 2024 alussa voimaan tullut strategia keskittyy suuralueen yhteis­työn, osaamisen ja kehit­tä­mis­työn koros­ta­mi­seen. Strategia vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteis­työtä paitsi ylimaa­kun­nal­li­sesti, myös kansal­li­sesti ja kansainvälisesti.

Ylimaa­kun­nal­lisia rahoi­tus­ha­kuja luvassa

Alueen älykkään erikois­tu­misen yhteis­työtä on tehty hanke­ve­toi­sesti. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikois­tu­misen strategia on laadittu asiatun­ti­ja­työ­ryh­mässä osana Älykäs erikois­tu­minen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II)- hanketta. Hanketta on rahoit­tanut Pohjois-Savon liitto (EAKR).

Nyt työ tulee vakitui­seksi osaksi maakun­ta­liit­tojen normaalia toimintaa. Yhteis­työtä koordinoi vuorol­laan Itä- ja Pohjois-Suomen puheen­joh­ta­ja­maa­kunta, tänä vuonna se on Keski-Pohjanmaa.

Strate­gian toimeen­panoa ja seurantaa hallinnoi Itä- ja Pohjois-Suomen maakun­ta­liit­tojen edusta­jista koostuva asian­tun­ti­ja­ryhmä. Yhtenä toimeen­panon konkreet­ti­sena keinona maakunnat avaavat tulevai­suu­dessa ylimaa­kun­nal­lisia rahoi­tus­ha­kuja. Rahoi­tus­hauista tiedo­te­taan muun muassa maakun­tien liittojen viestintäkanavissa.