Tiedot­teet

Infoti­lai­suus Interreg Europe ‑hausta 4. huhtikuuta

Interreg Europe 2021–2027 ‑ohjelman kolmas hakukierros on avoinna 20.3.–7.6. Hakukier­roksen infoti­lai­suus pidetään torstaina 4.4. kello 10.00–12.30. Tilai­suuden kieli on pääosin englanti. 

Tilai­suu­dessa ohjelman sihtee­ristön edustaja Jason Martinez esittelee ohjelman sekä keskeisiä haussa huomioi­tavia asioita. Ohjel­massa on myös ensim­mäi­sellä hakukier­rok­sella rahoi­tet­tujen hankkeiden esittelyä ja suoma­laisten kumppa­neiden ajatuksia hankeyh­teis­työstä. Lisäksi kuullaan kokemuksia Policy Learning Platformin kautta rahoi­te­tusta Peer Review ‑tarkas­te­lusta.

Lapin liiton kehit­tä­mis­pääl­likkö Maiju Jolma-Taylor kertoo suoma­lais­toi­mi­joiden mahdol­li­suu­desta hakea kansal­lista vastin­ra­hoi­tusta ohjel­masta rahoi­tet­ta­vaksi hyväk­sy­tylle hankkeelle. Tilai­suuden päätteeksi Pasi Ranta­hal­vari työ- ja elinkei­no­mi­nis­te­riöstä tuo esiin huomioi­taan Interreg Europe ‑yhteis­työstä.

Tilai­suus järjes­te­tään Kunta­ta­lolla (Toinen linja 14, Helsinki), mutta siihen voi osallistua myös etänä. Etäosal­lis­tu­mi­sesta ilmoit­ta­neille lähete­tään linkki paria päivää aiemmin. Ilmoit­taudu mukaan 27.3. mennessä.

Ohjel­ma­sih­tee­ristö avaa omilla verkko­si­vuil­laan infoti­lai­suu­teen kytkey­tyvän erillisen ilmoit­tau­tu­mis­linkin, josta voi varata ajan iltapäi­välle Jason Marti­nezin kanssa oman projekti-idean läpikäy­mistä varten.

Programme:

  • Key features Interreg Europe — 3rd Call / Jason Martinez, Interreg Europe Joint Secretariat
  • Key features of national Co-financing / Maiju Jolma-Taylor, Regional Council of Lapland
  • presen­ta­tions of projects with Finnish Lead Partner/Project Partner
  • experiences of a peer review / Harri Kuusela, Regional Council of Päijät-Häme
  • some remarks concer­ning Interreg Europe — co-operation / Pasi Ranta­hal­vari, Ministry of Economic Affairs and Emplo­y­ment of Finland

Interreg Europe ‑ohjelma

Kokonais­ra­hoitus: 482,3 miljoonaa euroa ​​​​​​​
EU-rahoitus: 384,5 miljoonaa euroa
Muiden maiden rahoitus: 2,9 miljoonaa euroa

Ohjelma-alue: Euroopan unioni, Norja, Sveitsi, Ukraina, Moldova, Albania, Bosnia ja Hertse­go­vina, Monte­negro, Pohjois-Makedonia, Serbia
Hallin­to­vi­ran­omainen ja sihtee­ristö: Region Hauts-de-France (Lille, Ranska)

Interreg Europe ‑ohjelma tarjoaa rahoi­tusta alue- ja paikal­lis­hal­lin­noille paremman aluepo­li­tiikan kehit­tä­mi­seen ja toteut­ta­mi­seen kaikkialla Euroo­passa. Tavoit­teena on parantaa alueke­hi­tyksen täytän­töön­panoa edistä­mällä kokemusten, innova­tii­visten lähes­ty­mis­ta­pojen sekä hyvien käytän­töjen vaihtoa aluepo­li­tiikan toimi­joiden keskuudessa.

Ohjelman toiminta ja rahoitus toteu­te­taan alueiden välisten yhteis­työ­hank­keiden ja osaami­sa­lustan kautta (Policy Learning Platform). Alueiden väliset yhteis­työ­hank­keet käsit­tävät kaksi vaihetta; varsi­naisen toteu­tus­vai­heen (3 v.) ja seuran­ta­vai­heen (1 v.). Osaami­sa­lusta toimii tieto­kes­kuk­sena ja tarjoaa tietoa aikai­sem­mista projek­teista, asian­tun­ti­ja­tukea ja verkostoitumisapua.

Lisätiedot: kehit­tä­mis­pääl­likkö Annukka Mäkinen, [email protected]