Tiedot­teet

Itä- ja Pohjois-Suomen ylimaa­kun­nal­linen EAKR-haku käyntiin

Itä- ja Pohjois-Suomen maakun­ta­liitot käynnis­tävät huhti­kuun alussa Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston hanke­haun, jonka tavoit­teena on lisätä ylimaa­kun­nal­lista yhteis­työtä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Haku on avoinna 31.8.2024 saakka.

Hausta tuetaan vain ylimaa­kun­nal­lisia ryhmä­hank­keita, joissa on osato­teut­tajia vähin­tään kolmesta eri Itä- ja Pohjois-Suomen maakun­nasta: Keski-Pohjanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta, Lapista, Kainuusta, Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja Etelä-Savosta. Rahoi­tet­ta­vien hankkeiden tulee edistää Itä- ja Pohjois-Suomen Älykkään erikois­tu­misen strategiaa.

Hanke­haun teemana on Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikois­tu­misen strate­gian 1. painopis­teen mukaiset puhtaat ratkaisut, jotka tukevat kierto­ta­loutta. Teeman tavoit­teina ovat kestävät energia­ta­louden ratkaisut sekä luonnon­va­rojen ja raaka-aineiden kestävä käyttö. Lisäksi painopis­teen toimilla tavoi­tel­laan korkeamman jalos­tusas­teen tuotteita sekä bio- ja kierto­ta­lous­rat­kai­sujen tehokasta hyödyntämistä.

Kukin maakunnan liitto avaa haussa haetta­vaksi 300 000 euroa. Yhteensä hakuun on varattu 2,1 miljoonaa euroa.

Hakemus tulee kohdistaa siihen maakunnan liittoon, jonka alueella pääha­kija toimii. Hankkeiden valmis­te­lu­vai­heessa suosit­te­lemme hakijoita olemaan yhtey­dessä jokai­seen maakunnan liittoon, jonka alueelta hankkeessa on osatoteuttajia.

Lisätiedot: rahoi­tus­asian­tun­tija Tiina Hyvärinen, p. 050 441 6731, [email protected]