Tiedot­teet

Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman valmis­te­lu­hank­keiden hakukierros auki!

Interreg Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelma (NPA) avasi 23.8.2023 haun valmis­te­lu­hank­keille. Hakemuksia voi jättää 22. syyskuuta klo 12.00 (Keski-Euroopan aikaa) saakka. Hakepää­tökset tehdään marras­kuun loppu­puo­lella ja hankkeet voivat käynnistyä joulu­kuun alusta.

Valmis­te­lu­pro­jek­tien tarkoi­tuk­sena on kehittää hankei­deaa sisältöä, laatua ja rahoi­tus­oh­jelman tavoit­tei­siin sopivuutta. Valmis­te­lu­hank­keissa selvi­te­tään hankkeen tarvetta loppu­käyt­tä­jien ja hankkeen aiheesta kiinnos­tu­neiden organi­saa­tioiden keskuu­dessa. Valmis­te­lu­hank­keilla voidaan tukea toteu­tet­ta­vuus­tut­ki­muksia ja auttaa raken­ta­maan kumppa­nuutta seitse­mässä NPA-maassa. Kuitenkin valmis­te­lu­hank­keen tulee johtaa pääpro­jektin jättämiseen!

Mikä on projektin rakenne?

• Pääkump­pani: oltava julkinen organi­saatio, joka sijaitsee NPA-alueella

• Kumppa­nuus: vähin­tään 2 organisaatiota

• Maantie­teel­linen sijainti: vähin­tään 2 NPA-maata, joista yksi on EU:sta

• Kesto: 6 tai 12 kuukautta

• Budjetti: Jopa 50 000 euroa kuudelle kuukau­delle ja enintään 100 000 euroa 12 kuukaudelle

Huomaa, että kolman­sista maista (EU:n ulkopuo­lelta) tulevia hakijoita kehote­taan tarkis­ta­maan, onko budjet­ti­ta­soilla kansal­lisia rajoi­tuksia. Esimer­kiksi tarkis­ta­malla kansal­liset tiedo­tus­si­vustot tai ottamalla yhteyttä alueel­li­seen yhteyspisteeseen.

Lisätiedot: Suomen kansal­linen yhteys­hen­kilö Paula Mikkola, paula.mikkola@lapinliitto, p. 040 711 8380