Tiedot­teet

Älä jää yksin ideasi kanssa – maakun­tien liitot ohjaavat kestä­välle polulle

Itäsuo­ma­laiset ihmiset ja yritykset tunne­taan luovuu­desta ja lahjak­kuu­desta – ja kyllä, itsepin­tai­suu­des­takin. Pelkkä luonnon­lah­jak­kuus ei yksin riitä menes­tyk­seen. Tarvi­taan puitteet ja olosuh­teet, joissa jatkuva kehitys on mahdol­lista. Tässä työssä maakun­tien liitot ovat omimmillaan.

Maakun­tien liittojen tavoit­teena on edistää alueensa elinkei­noe­lämän toimin­tae­del­ly­tyksiä. Liitoista löytyy apua ja asian­tun­te­musta kestä­vään kehityk­seen, kasvuun, kilpai­lu­ky­kyyn ja elinym­pä­ristön laatuun liitty­vissä kysymyksissä. 

– Jokai­sella Suomen maakun­nalla on omat vahvuu­tensa. Kun puhutaan alueiden kehit­tä­mi­sestä, kyse on nimeno­maan näiden vahvuuk­sien paran­ta­mi­sesta ja erikois­tu­mi­sesta. Kärki- ja kasvua­loja tukemalla vaiku­te­taan koko maakunnan menes­ty­mi­seen, sanoo ohjel­ma­pääl­likkö Tuija Astikainen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

EU tarjoaa rahoi­tusta monen­lai­siin kehit­tä­mis­hank­kei­siin, joilla tuetaan itäsuo­ma­laisten yritysten uudis­tu­mista ja vahvis­te­taan maakun­tien elinvoimaa.

Maakun­tien liitot myöntävät tukea Euroopan alueke­hi­tys­ra­has­tosta (EAKR). EAKR-rahoituksella ediste­tään maakunnan elinvoimaa, työlli­syyttä ja hyvin­vointia. Itä- ja Pohjois-Suomessa sillä voidaan rahoittaa myös pienten ja keski­suurten yritysten saavu­tet­ta­vuutta paran­tavia pieni­muo­toisia liikennehankkeita.

– Vaikka maakun­tien liitot eivät voi myöntää rahoi­tusta yksit­täi­selle yrityk­selle sen liike­toi­minnan kehit­tä­mi­seen, liki kaikki tuet kytkey­tyvät tavalla tai toisella elinkei­noe­lä­mään ja sen kilpai­lu­ky­kyyn, kertoo Etelä-Savon maakun­ta­liiton ohjel­ma­pääl­likkö Pirjo Paananen.

– Yhdessä pystymme luomaan näillä varoilla lisää työpaik­koja ja hyvin­vointia Itä-Suomeen.

Hanke­ha­kijan kannattaa olla yhtey­dessä maakunnan liittoon jo hankkeen valmis­te­lu­vai­heessa. Pohjois-Savon liiton rahoi­tus­asian­tun­tija Juha Minkkinen kannustaa laitta­maan ideat itämään.

– Palve­lu­lu­pauk­semme on, että hakijan ei tarvitse jäädä yksin idean kanssa. Jutel­laan yhdessä rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sista. Sitten kääri­tään hihat, laite­taan kumpparit jalkaan ja mennään yhdessä hanke­suon yli. Niin että heilahtaa, Juha naurahtaa.

Lisätiedot: EU-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, p. 040 542 6642, [email protected]; ohjel­ma­pääl­likkö Pirjo Paananen, Etelä-Savon maakun­ta­liitto, p. 040 542 6140; rahoi­tus­asian­tun­tija Juha Minkkinen, Pohjois-Savon liitto
p. 044 714 2619, [email protected]