Tiedot­teet

Kiteelle raken­ne­taan suuri bio- ja puuter­mi­naali JTF-investointirahoituksella

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä (MYR) päätti antaa sitovan puoltavan lausunnon Kiteen Puhok­selle raken­net­ta­valle bio- ja puuter­mi­naa­lille. Kiteen kaupungin hakeman hankkeen kokonais­kus­tan­nusarvio on 5,5 miljoonaa euroa, josta Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton myöntämän Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) ‑inves­toin­ti­ra­hoi­tuksen osuus on runsaat 3,8 miljoonaa euroa.

Termi­naali raken­ne­taan kuuden hehtaarin tontille Puhoksen teollisuus- ja satama-alueelle. Siellä voidaan käsitellä, väliva­ras­toida, jatko­ja­lostaa ja toimittaa raaka- ja energia­puuta, kierrä­tys­puuta ja ‑materi­aa­leja, haketta sekä kasvua­lus­ta­ma­te­ri­aa­leja. Monipuo­li­suus tekee termi­naa­lista merkit­tävän koko maan mittakaavassa.

Inves­toinnin odote­taan vahvis­tavan alueen yritysten kansain­vä­listä liike­toi­mintaa. Uusia työpaik­koja arvioi­daan syntyvän kymmenen kappa­letta ja välil­li­sesti 30, jotka korvaavat Keski-Karjalan menet­tämiä työpaik­koja turvetuotannossa. 

Hankkeessa kunnos­te­taan myös alueelle johtavaa tiestöä ja paran­ne­taan valais­tusta. Lisäksi satamaan raken­ne­taan pisto­raide, joka mahdol­listaa sisämaan tavara­lii­ken­teen ja vesitie­lii­ken­teen yhdistämisen.

Bioter­mi­naali on avoin kaikille yrityk­sille. Käyttäjiä ovat puu- ja bio- sekä kierrä­tys­puu­tuot­teiden toimit­tajat, lämpö­lai­tokset, energiayh­tiöt, metsä­alan jalos­tus­yri­tykset, varus­tamot sekä logistiikka- ja satamaoperaattorit.

Inves­toin­ti­hank­keen lisäksi Kiteen kaupunki sai maakunnan yhteis­työ­ryh­mältä sitovan puoltavan lausunnon bioter­mi­naalin ja sataman toimin­tojen kehit­tä­mis­hank­keelle. Tavoit­teena on mm. innostaa yrityksiä hyödyn­tä­mään ja kehit­tä­mään vihreän teolli­suuden ja logis­tiikan ekosys­teemiä. Maakun­ta­liitto myöntää hankkeelle 240 000 euroa valtion ja JTF-rahoitusta.

Puhoksen kokonai­suus on kaikkien aikojen suurin yksit­täinen EU-rahoitteinen kehittämis- ja inves­toin­ti­hanke Pohjois-Karjalassa.

Yhteensä 36 hanketta MYR:n käsittelyssä

Puhoksen hankkeiden lisäksi MYR antoi lausunnon 12 muulle hankehakemukselle.

MYR:lle saatet­tiin myös tiedoksi 24 hanke­ha­ke­musta, jotka on käsitelty MYR:n sihtee­ristön kokouk­sissa 23.1., 6.2. ja 27.2.

Hanke­ha­ke­muk­siin voi tutustua MYR:n esityslistalta.

Kokouk­sessa kuultiin alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjelman tilan­ne­kat­saus sekä katsaukset yritys­tu­kien ja maaseu­tu­ra­haston tilan­teesta Pohjois-Karjalassa. Kokouk­sessa avattiin myös EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan rahoi­tuksen jakope­rus­teita hankkeille ja siihen liittyvää lainsäädäntöä.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 30.5.2024.

Lisätiedot: alueke­hi­tys­joh­taja Eira Varis, [email protected], p. 050 307 4806, EU-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen, p. 040 542 6642, [email protected]