Kategoriat
Blogi

Jätteestä polttoai­neeksi – kotita­louk­sien biojät­teet kiertoon

Jätteestä polttoai­neeksi – kotita­louk­sien biojät­teet kiertoon Pohjois-Karjalan biokaa­su­ken­tällä tapahtuu. Maakunnan ensim­mäinen liiken­ne­bio­kaasun tankkaus­a­sema avattiin marras­kuun alussa, ja henki­lö­au­toi­lijat voivat viimein harkita kaasuauton hankintaa. Biokaasua valmis­te­taan muun muassa kotita­louk­silta kerät­tä­västä biojät­teestä eli kyseessä on siis todel­linen kierto­ta­lous­tuote. Pohjois-Karjalan ensim­mäi­sellä kaasu­tank­kaus­a­se­malla tullaan tarjoa­maan kitee­läisen BioKymppi Oy:n jalos­tamaa biokaasua, joka tuote­taan maakunnan omista jätteistä. Paikal­li­sesti tuotettu biokaasu lisää […]


Kategoriat
Blogi

Vähemmän on enemmän – syynissä Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton jäteasiat

Vähemmän on enemmän – syynissä Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton jäteasiat Ilmas­ton­muu­toksen ja luonnon monimuo­toi­suuden vähene­misen kaltaisten globaa­lien ongel­mien ratkaisu edellyttää toimia kaikilla sekto­reilla, myös jätehuol­lossa. Suomen kokonais­jä­te­määrä on kasvanut tasai­sesti 2000-luvulta lähtien, ja tuoreimman jäteti­laston mukaan vuonna 2020 yhdys­kun­ta­jä­tettä, eli kotita­louk­sissa ja organi­saa­tioissa päivit­täin syntyvää jätettä syntyi Suomessa lähes 3,3 miljoonaa tonnia, josta sekajä­tettä oli noin puolet. […]