Kategoriat
Blogi

Miksi puhun vain inter­re­geistä eli EU-rahoitusohjelmien moninaiset nimet

Miksi puhun vain inter­re­geistä eli EU-rahoitusohjelmien moninaiset nimet Näinkin pitkään EU-rahoitusohjelmia markki­noi­neena sitä edelleen häkeltyy ohjel­mien suomen- ja englan­nin­kie­li­sistä nimistä, jotka vievät ajatukset johonkin muuhun, mikä on tarkoitus. Noloja tilan­teita syntyy esimer­kiksi silloin, kun alkaa kertoa (hankkeiden) kansain­vä­li­sistä partne­reista opiske­li­ja­ryh­mälle. Pohjoinen periferia ja arktinen kuulostaa rahoi­tus­oh­jelman nimenä kurjuuden maksi­moin­nilta, jolle voisi lainata Puolangan pessi­mis­tien mottoa […]


Kategoriat
Blogi

Valtion otettava koppi kansain­vä­li­sistä kilpailuareenoista

Valtion otettava koppi kansain­vä­li­sistä kilpai­lua­ree­noista Syksyllä 2024 selviää, saako Suomi ja Kontio­lahti ampuma­hiihdon MM-kisojen isännyyden vuonna 2028 tai 2029. Kontio­lahti on ainoa paikka Suomessa, jossa voidaan järjestää ampuma­hiihdon kansain­vä­lisiä suurki­soja. Kontio­lah­della on kokemusta jo yli 30 vuoden ajalta lajin MM-kisoista, maail­mancu­pista, IBU-cupista sekä nuorten kansain­vä­li­sistä arvoki­soista. Ampuma­hiih­tos­ta­dion on aina saatu yhteis­työllä sellai­seen iskuun, että suurista […]


Kategoriat
Blogi

Rahoi­tusta taas(kinko) tarjolla!

Rahoi­tusta taas(kinko) tarjolla! Viime aikoina on tullut uuden EU:n ohjel­ma­kauden käynnis­ty­misen huumassa laitettua useampi viesti aiheella ”Rahoi­tusta tarjolla”. Niin sitä onkin ja vieläpä erittäin paljon, mutta hyvän idean ja toteut­ta­mis­kel­poisen hanke­suun­ni­telman lisäksi tarvi­taan vielä kaiken­laista, mm. rahaa omara­hoi­tuso­suu­teen ja nohevia hanke­työn­te­ki­jöitä. Ilmai­seksi saa vain pohja­tuulta, muistutti mummoni ja sama pätee myös EU-rahoitukseen. Joidenkin ohjel­mien tukiprosentti […]


Kategoriat
Blogi

Totta vai tarua?

Totta vai tarua? Digitaa­li­sesta osalli­suu­desta on tulossa yhä tärkeämpää nyky-yhteiskunnassa, kun yhä useammat palvelut siirtyvät verkkoon. Pohjois-Karjalassa on pyritty yhtei­sesti varmis­ta­maan, että kaikilla kansa­lai­silla on käytet­tä­vis­sään luotet­tavat laaja­kais­tayh­teydet ja digitaa­linen tuki. Laaja­kais­tayh­teyk­sien osalta Pohjois-Karjala on edistynyt merkit­tä­västi viime vuosina. Viestin­tä­vi­raston selvi­tyksen mukaan vuonna 2020 99,2 prosen­tilla kotita­louk­sista Pohjois-Karjalassa oli laaja­kais­tayh­teys vähin­tään 100 Mbps:n lataus­no­peu­della. Tämä on vaikuttava […]


Kategoriat
Blogi

Ruoan perässä Pohjois-Karjalaan

Ruoan perässä Pohjois-Karjalaan Suurin herkkuni on karja­lan­pii­rakka. Samoin lasteni. Mikään ei voita tuoreen piirakan tuoksua ja suolaisen voin makua rukiisen piirakan päällä. Tätä herkkua olemme tarjon­neet vieraille halki histo­rian ja käyttä­neet maakunnan markki­noin­nissa. Karja­lan­pii­rakka edellähän sitä menimme vuosi sitten aluevaa­lien äänes­tys­kil­pai­luunkin muiden maakun­tien sultsi­noita, kalakuk­koja ja lihapii­ra­koita vastaan. Mutta ruoka­kult­tuu­rimme paljon muutakin kuin perin­ne­herk­kuja. Tänä […]


Kategoriat
Blogi

Kotiin vietävän digituen tarve kasvaa

Kotiin vietävän digituen tarve kasvaa  Järjes­tö­ba­ro­metrin 2022 mukaan järjestöt ovat merkit­täviä digituen tarjoajia. Näin on toki ollut niin sanotusti aina. Pohjois-Karjalan digitu­ki­ver­koston jäsen Pohjois-Karjalan Sosiaa­li­tur­vayh­distys on tarjonnut digitukea Joensuun Kansa­lais­ta­lolla jo parin­kym­menen vuoden ajan. Tuen aiheet ovat vuosien saatossa muuttu­neet. Ennen opetel­tiin pöytä­tie­to­ko­neen resurs­sien­hal­lintaa, nyt sovel­lusten lataa­mista ja sähköistä asiointia, tulevai­suu­dessa kenties itseoh­jau­tuvan auton käyttöä. […]


Kategoriat
Blogi

Aluepo­li­tii­kassa EU on Pohjois-Karjalan ystävä

Aluepo­li­tii­kassa EU on Pohjois-Karjalan ystävä Kun Suomi liittyi vuonna 1995 Euroopan unionin jäseneksi, kirjat­tiin liitty­mis­so­pi­muk­seen Pohjois-Karjalan kannalta tärkeä asia. Siinä todet­tiin, että Itä- ja Pohjois-Suomen pysyviä kehit­tä­misen haittoja ovat pitkät välimatkat, kylmä ilmasto ja harva asutus. Haittojen kompen­soi­mi­seksi ja kehity­se­rojen tasaa­mi­seksi näille alueille myönne­tään harvaan asuttujen alueiden tukea. EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan rahoitus on ollut […]


Kategoriat
Blogi

Jätteestä polttoai­neeksi – kotita­louk­sien biojät­teet kiertoon

Jätteestä polttoai­neeksi – kotita­louk­sien biojät­teet kiertoon Pohjois-Karjalan biokaa­su­ken­tällä tapahtuu. Maakunnan ensim­mäinen liiken­ne­bio­kaasun tankkaus­a­sema avattiin marras­kuun alussa, ja henki­lö­au­toi­lijat voivat viimein harkita kaasuauton hankintaa. Biokaasua valmis­te­taan muun muassa kotita­louk­silta kerät­tä­västä biojät­teestä eli kyseessä on siis todel­linen kierto­ta­lous­tuote. Pohjois-Karjalan ensim­mäi­sellä kaasu­tank­kaus­a­se­malla tullaan tarjoa­maan kitee­läisen BioKymppi Oy:n jalos­tamaa biokaasua, joka tuote­taan maakunnan omista jätteistä. Paikal­li­sesti tuotettu biokaasu lisää […]


Kategoriat
Blogi

Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi?

Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi? Karja­lai­sessa (11.11.2022) kerrot­tiin Liperiin suunni­tel­lusta nuorison kokoon­tu­mis­pai­kasta. Siinä paikal­linen nuori kertoi, että he haluai­sivat paikan, jossa eivät olisi häiriöksi. Tämä pysäytti minut täysin. Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi? Valitet­ta­vasti näin näyttää olevan, kun lukee perin­teisen median tai sosiaa­lisen median keskusteluja. […]


Kategoriat
Blogi

Kuka osaa käyttää digilaitteita?

Kuka osaa käyttää digilait­teita? Jos sinua pyydet­täi­siin määrit­te­le­mään diffe­ren­ti­aa­li­las­kennan väliar­vo­lause, osaisitko tehdä sen?Entä jos arkisten asioiden hoito vaatisi täysin tunte­mat­to­mien asioiden opettelua ja se pitäisi tehdä kielellä, jota et osaa? Suattas jiähä monelta kesken se homma. Monet tekijät vaikut­tavat siihen, miten ikäih­miset käyttävät älylait­teita tai halua­vatko he käyttää niitä.Digilait­teiden korkea hinta voi olla ensim­mäinen este. Käytännössä […]