Kategoriat
Blogi

Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi?

Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi? Karja­lai­sessa (11.11.2022) kerrot­tiin Liperiin suunni­tel­lusta nuorison kokoon­tu­mis­pai­kasta. Siinä paikal­linen nuori kertoi, että he haluai­sivat paikan, jossa eivät olisi häiriöksi. Tämä pysäytti minut täysin. Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi? Valitet­ta­vasti näin näyttää olevan, kun lukee perin­teisen median tai sosiaa­lisen median keskusteluja. […]


Kategoriat
Blogi

Kuka osaa käyttää digilaitteita?

Kuka osaa käyttää digilait­teita? Jos sinua pyydet­täi­siin määrit­te­le­mään diffe­ren­ti­aa­li­las­kennan väliar­vo­lause, osaisitko tehdä sen?Entä jos arkisten asioiden hoito vaatisi täysin tunte­mat­to­mien asioiden opettelua ja se pitäisi tehdä kielellä, jota et osaa? Suattas jiähä monelta kesken se homma. Monet tekijät vaikut­tavat siihen, miten ikäih­miset käyttävät älylait­teita tai halua­vatko he käyttää niitä.Digilait­teiden korkea hinta voi olla ensim­mäinen este. Käytännössä […]


Kategoriat
Blogi

Kenellä on varaa digilaitteisiin?

Kenellä on varaa digilait­tei­siin? Suomen Köyhyys­vahti 2022 julkais­tiin YK:n köyhyyden vastai­sena päivänä 17.10. EAPN-FIN – Suomen köyhyyden vastaisen verkoston kokoama raportti Suomen köyhyys­ti­lan­teesta on kooste tilasto- ja tutki­mus­tie­dosta sekä köyhyyttä kokevien ihmisten omista näkemyk­sistä. Raportin mukaan vuonna 2020 köyhyys- tai syrjäy­ty­mis­ris­kissä oli noin 773 000 henkilöä eli 14 prosenttia väestöstä. Korona­pan­demia sekä energian ja elinkustannusten […]


Kategoriat
Blogi

Vähemmän on enemmän – syynissä Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton jäteasiat

Vähemmän on enemmän – syynissä Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton jäteasiat Ilmas­ton­muu­toksen ja luonnon monimuo­toi­suuden vähene­misen kaltaisten globaa­lien ongel­mien ratkaisu edellyttää toimia kaikilla sekto­reilla, myös jätehuol­lossa. Suomen kokonais­jä­te­määrä on kasvanut tasai­sesti 2000-luvulta lähtien, ja tuoreimman jäteti­laston mukaan vuonna 2020 yhdys­kun­ta­jä­tettä, eli kotita­louk­sissa ja organi­saa­tioissa päivit­täin syntyvää jätettä syntyi Suomessa lähes 3,3 miljoonaa tonnia, josta sekajä­tettä oli noin puolet. […]


Kategoriat
Blogi

Itä- ja Pohjois-Suomen metsä­työ­ryhmä välittää alueiden viestiä EU:n suuntaan

Itä- ja Pohjois-Suomen metsä­työ­ryhmä välittää alueiden viestiä EU:n suuntaan Elämme murros­vai­hetta Euroo­passa. Ilmas­ton­muu­toksen lisäksi EU:ta koettelee korona­pan­demia ja siitä seuran­neet tavaroiden kulje­tuson­gelmat, sekä Venäjän hyökkäys Ukrai­naan ja sen ruokkima energia­kriisi. Vuonna 2019 Euroopan komissio reagoi ilmas­ton­muu­toksen torjun­taan julkai­se­malla Vihreän kehityksen ohjelman, joka on strategia EU:n ilmas­to­neut­raa­liuden saavut­ta­mi­seksi vuoteen 2050 mennessä. Viimeisten kolmen vuoden aikana on […]


Kategoriat
Blogi

Tuhan­sien haukien maakunta

Tuhan­sien haukien maakunta Kiinnostus Suomea ja sen luontoa kohtaan on valtavan suuressa kasvussa erilaisten poikkeus­ti­lojen seura­tessa toisiaan. Yksi vahvasti kasvava matkailun ala on kalastus. Tutki­musten mukaan 18 prosenttia kaikista matkai­li­joista on kiinnos­tunut kalas­tuk­sesta, mikä tarkoittaa hurjaa poten­ti­aalia. Meidän on siis tiedet­tävä, mitä kalas­tuk­selta halutaan ja mikä jarruttaa kalas­tus­mat­kailun kasvua. Matkai­li­joiden mukaan tärkeimpiä kalas­tus­paikan valinnan kriteerejä […]


Kategoriat
Blogi

On helpompaa rikkoa kuin rakentaa

On helpompaa rikkoa kuin rakentaa Koko maailma järkkyi helmi­kuun lopussa, kun Venäjä aloitti sodan Euroo­passa hyökkää­mällä Ukrai­naan. Maailma on nyt hyvin erilainen paikka kuin helmi­kuun alussa. Tämä edellyttää Pohjois-Karjalassakin lukuisia toimia. Ensisi­jaisen tärkeää on auttaa kaikin keinoin ukrai­na­laisia, sillä sota on aina ensisi­jai­sesti inhimil­li­syyden kriisi. Tähän työhön ihmiset, kunnat, yritykset ja järjestöt ovat lähte­neet vauhdilla. […]


Kategoriat
Blogi

Kun tavaran omista­minen ei ole enää tärkeintä

Kun tavaran omista­minen ei ole enää tärkeintä Circwaste-hankkeessa järjes­tet­tiin maalis­kuun alussa webinaari, jonka teemana oli ”Miten kierto­ta­lous näkyy arjessa?”. Tilai­suu­dessa oli alustuksia kansa­lai­sista ja kulut­ta­jista kierto­ta­lou­dessa, kirjas­tojen roolista kierto­ta­louden mahdol­lis­ta­jina, raken­nus­ko­neiden vuokrauk­sesta, tavaroiden ja huone­ka­lujen kierrä­tyk­sestä sekä vaatteiden korjaa­mi­sesta ja huolta­mi­sesta. Näitä kaikkia teemoja yhdistää ajatus siitä, että erilai­silla toimen­pi­teillä ehkäis­tään jätteen synty­mistä. Turhan kulutuksen […]


Kategoriat
Blogi

Pohjois-Karjala – Euroopan Helsinki

Pohjois-Karjala – Euroopan Helsinki Helsingin kaupungin pääeko­no­misti Mikko Kiesi­läinen kommentoi Suomen tilan­netta sangen oudosti (HS, 4.2.). ”Uhkana on, että Suomesta tulee Euroopan Pohjois-Karjala. Tarkoitan tilan­netta, jossa sekä maan talous että asukas­määrä kutis­tui­sivat. Se voisi johtaa negatii­vi­seen, itseään ruokki­vaan kiertee­seen.” Yhdessä kommen­tissa on pielessä sekä talouden arvio että arvio negatii­vi­suuden kierteestä. Pohjois-Karjalan talous kasvoi viime vuonna merkit­tä­västi, ja […]


Kategoriat
Blogi

Työvoi­ma­pulaa vastaan yhteistyöllä

Työvoi­ma­pulaa vastaan yhteis­työllä Pohjois-Karjala voi olla etupai­not­teisen tekemi­sensä ansiosta jatkossa vetovoi­mainen paikka juuri toimivan arjen takia. Yritykset rapor­toivat pahene­vista työvoiman saata­vuuson­gel­mista, ja terveys­pal­ve­lujen toimin­toja sulje­taan työvoi­ma­pulan vuoksi. Ongelma on pahen­tunut vuosi vuodelta. Tilanne ei ole helpot­ta­massa, sillä pelkäs­tään Pohjois-Karjalan julki­selta sekto­rilta eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana yli 6 000 työnte­kijää, kun palve­lu­tarve erityi­sesti sotessa kasvaa. Nykyisen […]