Kategoriat
Tiedote

Itäisen Suomen liiken­ne­hank­keita tulee jouduttaa koko maan huolto­var­muuden varmistamiseksi

Itäisen Suomen liiken­ne­hank­keita tulee jouduttaa koko maan huolto­var­muuden varmis­ta­mi­seksi Itä-Suomen maakunnat edellyt­tävät, että perus­väy­län­pidon rahoitus on nostet­tava pysyvästi tasolle, joka mahdol­listaa korjaus­velan vähen­tä­misen myös tärkeillä pääväy­lien ulkopuo­li­silla osuuk­silla. Mahdol­li­simman suuri osa kulje­tuk­sista olisi saatava raiteille niin kustannus- kuin ympäris­tö­syistä. Väylä­verkon inves­toin­tioh­jelman luonnos vuosille 2024–2031 oli pettymys Etelä-Savolle, Kainuulle, Pohjois-Karjalalle ja Pohjois-Savolle. Alueelle tärkeille liiken­teen kehittämishankkeille […]