Tiedot­teet

AgroRES-hankkeessa kehite­tään uusiu­tuvan energian projek­tien rahoi­tusta maaseudulla

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on ollut mukana AgroRES-hankkeessa vuodesta 2019. Hankkeessa ediste­tään uusiu­tuvan energian hyödyn­tä­mistä maata­lou­dessa ja maaseu­dulla Pohjois-Karjalassa. Hankkeen kumppa­nia­lueet sijait­sevat Espan­jassa, Puolassa, Iso-Britanniassa, Romaniassa, Italiassa ja Irlannissa.

Hankkeen kolmen ensim­mäistä vuotta ovat pitäneet sisäl­lään alueiden välistä oppimista, asian­tun­te­muksen vaihtoa ja opitun tiedon jakamista omilla alueilla. Kukin AgroRES-hankepartneri on laatinut myös toimin­ta­suun­ni­telman, jossa on hahmo­tettu, miten alueiden välistä oppimista laite­taan käytän­töön omalla alueella.

Pohjois-Karjalan AgroRES-toimintasuunnitelmassa keski­ty­tään maata­lou­teen ja maaseu­tuun liitty­vien uusiu­tuvan energian projek­tien rahoi­tuksen kehit­tä­mi­seen. Muun muassa hankkeiden analy­sointi ja hanke­ra­hoi­tuksen vaikut­ta­vuuden seuranta ovat olennai­sessa roolissa toimin­ta­suun­ni­telman toteut­ta­mi­sessa. Hankkeet rahoi­te­taan EAKR-ohjelmasta.

Toimen­pi­de­suun­ni­telma tukee uudis­tetun ja päivi­tetyn Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaoh­jelman tavoit­teiden yksi (Pohjois-Karjala on elinvoi­mainen maakunta, jossa väestö voi hyvin) ja kolme (Energia on vähäpääs­töistä ja perustuu maakunnan omaan energian tuotan­toon paikal­li­sista luonnon­va­roista) saavuttamista.

Ensim­mäi­seen tavoit­tee­seen pyritään edistä­mällä hajau­tetun ja uusiu­tuvan energian tuotantoa ja liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia. Kolmannen tavoit­teen osalta toimen­pi­de­suun­ni­telma edistää esimer­kiksi hajau­tet­tuja hybri­die­ner­gia­rat­kai­suja (mm. aurin­koe­nergia, tuulie­nergia, bioenergia, uudet energia­läh­teet) sekä biokaa­suin­ves­toin­teja ja biokaasun jalos­ta­mista liikennepolttoaineiksi.

AgroRES-hanketta rahoittaa Interreg Europe.

Hankkeen kumppanit tutus­tuivat pohjois­kar­ja­lai­siin uusiu­tuvan energian ratkai­suihin marras-joulukuussa 2021. Vierailun sisäl­töön voit tutustua täällä.