Tiedot­teet

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahoitus sai vauhdik­kaan alun Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton huhti­kuussa avaamat Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) ensim­mäiset haut saivat hanke­toi­mijat liikkeelle. Rahoi­tus­ha­ke­muksia tuli ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla reippaasti yli jaossa olevan rahoituksen.

Kilpailu oli kovaa erityi­sesti JTF-kehittämis- ja inves­toin­ti­han­ke­haussa. Sunnun­taina 4.6. päätty­neellä ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­kei­siin haettiin JTF-tukea yli 15,4 miljoonaa euroa, kun maakun­ta­liiton hakuun varaama tuki on 10 miljoonaa euroa.

Maakun­ta­liitto haki myös kuntien tai kuntayh­ty­minen perus­ra­ken­teen inves­toin­teihin liittyviä hankkeita, joihin on käytet­tä­vissä 5,5 miljoonaa euroa. Hakuun tuli yksi hakemus.

Molem­missa hauissa on jatkuva haku vuoden loppuun saakka tai niin kauan kuin maakun­ta­liiton myöntö­val­tuudet riittävät.

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahasto (Just Transi­tion Fund, JTF) on uusi rahoi­tus­vä­line, joka sisältyy Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjel­ma­ko­ko­nai­suu­teen. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energia­käytön vähen­tä­mi­sestä syntyviä alueta­lou­del­lisia ja sosio­eko­no­misia haitta­vai­ku­tuksia. Sen toimilla tuetaan talouden monipuo­lis­ta­mista, uusien työpaik­kojen luomista sekä vauhdi­te­taan alueiden vihreää siirtymää. JTF-rahasto mahdol­listaa monen­laiset kehit­tä­mis­toimet eri toimialoilla.

Lisätiedot: rahoi­tus­asian­tun­tija Tiina Hyvärinen, [email protected], p. 050 441 6731, rahoi­tus­asian­tun­tija Katja Riikonen, [email protected], p. 050 570 3277, rahoi­tus­asian­tun­tija Ulla-Riitta Pölönen, [email protected], p. 050 477 1023