Kategoriat
Tiedote

Miikka Kotilai­selle Maakunnan kehit­täjä ‑palkinto

Miikka Kotilai­selle Maakunnan kehit­täjä ‑palkinto Puuar­tisti Oy:n yrittäjä ja luova johtaja Miikka Kotilainen, 33, on Pohjois-Karjalan maakunnan kehit­täjä 2022. Kotilainen palkit­tiin Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton ja Joensuun kaupungin järjes­tä­mässä Uuden vuoden vastaa­no­tossa 5.1.2023 Joensuussa. Maakunnan kehit­täjä ‑palkintoa on jaettu vuodesta 1993 alkaen ja sen myöntävät maakun­ta­liitto ja Joensuun nuorkaup­pa­ka­mari. Nuorkaup­pa­ka­marin puheen­joh­taja Eveliina Räsäsen mukaan Miikka Kotilainen edustaa […]


Kategoriat
Tiedote

Tule kuule­maan, miten kulttuuria ja luovia aloja kehitetään!

Tule kuule­maan, miten kulttuuria ja luovia aloja kehite­tään! Terve­tuloa Pohjois-Karjalan kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman luonnoksen esitte­ly­ti­lai­suu­teen 11.1.2023 klo 9–10.30.! Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelma Kudelma täydentää POKAT 2025 ‑maakun­taoh­jelman kulttuu­rista kasvua ja hyvin­vointia sekä maakunnan kärki­toi­mia­loihin kuuluvan luovan alan kehit­tä­mis­tee­moja. Toimen­pi­deoh­jel­massa luodaan katsaus Pohjois-Karjalan kulttuurin ja luovien alojen nykyti­laan, kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja haastei­siin SWOT-analyysin muodossa. […]


Kategoriat
Tiedote

EU:lta Itä-Suomeen yli 140 miljoonaa euroa uusiin ilmastotekoihin

EU:lta Itä-Suomeen yli 140 miljoonaa euroa uusiin ilmas­to­te­koihin Itä-Suomen maakunnat saavat Euroopan komis­sion tänään tekemällä päätök­sellä yli 140 miljoonaa euroa uutta EU-rahaa. Suomeen oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahasto tuo kaikkiaan 465 miljoonaa euroa. Rahoitus on peräisin EU:n uudesta oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahas­tosta. Siitä käyte­tään lyhen­nettä JTF sen englan­nin­kie­lisen nimen mukai­sesti. Lyhenne tulee sanoista Just Transi­tion Fund. Euroopan vihreästä kehityksestä […]


Kategoriat
Tiedote

Heinä­vesi sovite­taan Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan – kaava­luonnos nähtäville

Heinä­vesi sovite­taan Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan – kaava­luonnos nähtä­ville Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040:n toisen vaiheen kaavan laadinta on edennyt luonnos­vai­hee­seen. Maakun­ta­hal­litus hyväksyi kaava­luon­noksen sekä päätti lähettää sen lausun­noille ja asettaa julki­sesti nähtä­ville tammi­kuun 2023 loppuun saakka. Toisen vaiheen kaavan teemana on vuoden 2021 alussa Pohjois-Karjalaan liittynyt Heinä­veden kunta. Työssä sovite­taan Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan ja yhtenäistetään […]


Kategoriat
Hankeuutiset

Hanke­haku avautui itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkostohankkeille

Hanke­haku avautui itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkos­to­hank­keille Hanke­haku itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkos­to­hank­keille on avoinna 13.12.2022–28.2.2023. Venäjän Ukrai­nassa käynnis­tämän hyökkäys­sodan vaiku­tukset ulottuvat myös Suomeen. Vaiku­tukset koskevat ensi vaiheessa erityi­sesti itäistä rajaseutua. Avautu­neella rahoi­tus­haulla vasta­taan tarpee­seen vahvistaa alueiden/kuntien välisiä temaat­tisia tai muita verkos­toja sekä lisätä yhteis­työtä alueiden, kuntien ja kansal­listen toimi­joiden kesken muuttu­neessa toimin­taym­pä­ris­tössä. Rahoi­tus­haulla voidaan […]


Kategoriat
Hankeuutiset

MYR:n kautta lähes viisi miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan kehittämiseen

MYR:n kautta lähes viisi miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan kehit­tä­mi­seen Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmän vuoden viimei­sessä kokouk­sessa käsitel­tiin kehit­tä­mis­hank­keita yhteensä noin 4,8 miljoonan arvosta. Hankkeiden kokonais­kus­tan­nukset nousevat lähes seitse­mään miljoo­naan euroon, kun mukaan laske­taan niiden muualta saama rahoitus. Yhteis­työ­ryhmän käsit­telyä ja lausuntoa edellyt­tä­neitä hankkeita oli viisi kappa­letta. Tiedok­seen MYR sai yhdeksän hankkeen rahoi­tus­pää­tökset. Hankkeiden joukossa oli vielä puolenkymmentä […]


Kategoriat
Tiedote

Barentsin alueen teolli­suuden vihreän siirtymän strate­gian valmis­telu etenee

Barentsin alueen teolli­suuden vihreän siirtymän strate­gian valmis­telu etenee Oulussa järjes­tet­tiin 12.–13.12.2022 Suomen Barentsin euroark­tisen neuvoston puheen­joh­ta­juuden sekä alueko­mi­tean yhteis­ko­kous. Kokouk­seen osallistui edustajia Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Islan­nista ja EU:sta. Suomen puheen­joh­ta­juuden painopis­teinä vuosina 2021–2023 ovat kestävä kehitys, ihmisten väliset kontaktit sekä hyvät liiken­neyh­teydet. YK:n kestävän kehityksen toimin­taoh­jelma Agenda 2030, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja Barentsin […]


Kategoriat
Tiedote

Raportti Joensuun seudun sorava­roista on valmistunut

Joensuun seudun soran­oton nykytila ja lähitu­le­vai­suus ‑raportti on valmis­tunut Joensuun seudun maa-aineshuollon tilanne on herät­tänyt keskus­telua, kun Pohjois-Karjalan ELY-keskus määräsi soran­oton keskey­tet­tä­väksi Kontio­lahden Kerolan­kan­kaalla touko­kuussa. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto selvitti syksyllä yhdessä Joensuun, Kontio­lahden, Liperin, Outokummun ja Polvi­järven kanssa seudun soran­oton nykyti­lan­teen ja tarkas­teli tulevia vuosia. Selvi­tyksen tuloksia esitel­tiin seminaa­rissa 28.9. Selvi­tyk­sestä on laadittu myös raportti, johon […]


Kategoriat
Tiedote

Joulu­lah­ja­rahaa kahden tien remont­tiin Pohjois-Karjalassa

Pöytä­lah­den­tien ja Jukajoen­tien remont­teihin yhteensä miljoona euroa eduskunnan ”joulu­lah­ja­ra­hoista” Savo-Karjalan vaali­piirin kansan­edus­tajat jättivät useita talous­ar­vio­aloit­teita maakun­tien liittojen esitysten pohjalta valtion vuoden 2023 talous­ar­vioon. Aloit­teiden pohjalta talous­ar­vioon noste­taan neljä tiehan­ketta Savo-Karjalasta.  Tätä niin sanottua eduskunnan joulu­lah­ja­rahaa tulee Pohjois-Karjalaan kahteen tiehank­kee­seen: Pöytä­lah­den­tien (mt 477, Liperi–Outokumpu) perus­pa­rannus 500 000 euroa ja Jukajoen­tien (mt 15718, Kontio­lahti) kunnostus 500 000 euroa. Rahoi­tuk­sella saadaan […]


Kategoriat
Tiedote

EAKR-rahoitusta jaossa muun muassa energia­siir­tymää vauhdit­ta­viin hankkeisiin

EAKR-rahoitusta jaossa muun muassa energia­siir­tymää vauhdit­ta­viin hankkei­siin  Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto avaa uuden hanke­haun Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille 16.1.2023. Tällä hakukier­rok­sella rahoi­tusta voi hakea hankkeille, jotka kohdis­tuvat joihinkin seuraa­vista Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjelman erityis­ta­voit­teista: 1. Innova­tii­vinen Suomi Erityis­ta­voite 1.1 Tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuk­sien ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­oton paran­ta­minen Erityis­ta­voite 1.2 Digita­li­saa­tion etujen hyödyn­tä­minen kansalaisten, […]