Kategoriat
Tiedote

Rahoi­tusta tarjolla vihreään siirty­mään ja elinkei­nojen uudistamiseen 

Rahoi­tusta tarjolla vihreään siirty­mään ja elinkei­nojen uudis­ta­mi­seen  Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) haut on saatu viimein käyntiin myös Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tossa. ELY-keskuksen yritys­tu­ki­haku on ollut auki jo maalis­kuun alusta asti. Hakuja on viiväs­tyt­tänyt tieto­jär­jes­telmän ongelmat. Maakun­ta­lii­tolla on ensi alkuun käytet­tä­vissä yli 15 miljoonaa euroa kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille sekä kuntien ja kuntayh­ty­minen perus­ra­ken­teen inves­toin­ti­hank­keille.  Nyt ensim­mäisen kerran käytössä […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Inflaatio laimensi Pohjois-Karjalan myönteisiä talouslukuja

Inflaatio laimensi Pohjois-Karjalan myönteisiä talous­lu­kuja Tilas­to­kes­kuksen tuoreet suhdan­ne­tiedot kertovat Pohjois-Karjalan yritys­sek­torin liike­vaihdon kasvun jatku­neen vuoden 2022 jälki­puo­lis­kolla. Liike­vaihto kasvoi 8,2 prosenttia. Maakunnan yrityk­sissä kertyi liike­vaihtoa 4,4 miljardia euroa. Normaa­lio­loissa maakunnan kehitys olisi ollut erinomai­sella tasolla, mutta nyt saavu­tusta himmentää samaa kokoluokkaa ollut inflaa­tio­vauhti. Merkit­tä­vämpää on, että Pohjois-Karjala jäi jälkeen myös koko maan tasolla tapah­tu­neesta kasvusta […]


Kategoriat
Tiedote

Liiken­teen katkaisu Syrjä­salmen silta­työn takia on vasta viimeinen vaihtoehto

Liiken­teen katkaisu Syrjä­salmen silta­työn takia on vasta viimeinen vaihtoehto Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen kokouk­sessa keskus­tel­tiin Karjalan radan tilan­teesta. Väylä­vi­rasto on ilmoit­tanut, että maakunnan junayh­teys joudu­taan katkai­se­maan Imatran suuntaan Syrjä­salmen uuden ratasillan raken­ta­misen ajaksi vuonna 2024. — Maakun­ta­hal­li­tuksen vahva viesti on se, että kaikki keinot on etsit­tävä raide­lii­ken­teen jatku­mi­seksi ilman katkoa. Mikäli mitään keinoa ei löydy, tulee saada […]


Kategoriat
Tiedote

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston haut ovat käynnistyneet

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston haut ovat käynnis­ty­neet Pohjois-Karjalassa on haetta­vana yli 15 miljoonaa JTF-rahoitusta. Rahoi­tusta myönne­tään vihreään siirty­mään ja uusien liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien kehit­tä­mi­seen. Rahoi­tusta voi hakea jatku­vasti. Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahasto (Just Transi­tion Fund, JTF) on uusi rahoi­tus­vä­line, joka sisältyy Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjel­ma­ko­ko­nai­suu­teen. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energia­käytön vähen­tä­mi­sestä syntyviä alueta­lou­del­lisia ja sosio­eko­no­misia haittavaikutuksia. […]


Kategoriat
Tiedote

NPA-rahoitusta jaossa kansain­vä­li­siin innovaatio‑, ilmasto- ja yhteistyöhankkeisiin

NPA-rahoitusta jaossa kansain­vä­li­siin innovaatio‑, ilmasto- ja yhteis­työ­hank­kei­siin Pohjoinen periferia ja Arktinen 2021–2027 ‑ohjelman (NPA) kolmas varsi­nainen haku on avattu. Hanke­ha­ke­muksia voi jättää kaikkiin toimin­ta­lin­joihin 26.5. saakka. Hakijoiden kannattaa tutustua huolel­li­sesti erityi­sesti tätä hakua koske­viin ehtoihin, joista lyhyesti alla ja lisää ohjelman netti­si­vulla. Toimin­ta­linjat 1 ja 2 Varsi­naisten hakemusten (main projects) tulee kohdistua toimin­ta­lin­jojen 1 ja 2 […]


Kategoriat
Tiedote

Maakunnan virkis­tys­reitit koottiin yhteen paikkaan

Maakunnan virkis­tys­reitit koottiin yhteen paikkaan Pohjois-Karjalan luonto­polut, hoidetut ladut ja pyöräi­ly­reitit ovat nyt entistä paremmin ja helpommin löydet­tä­vissä Outdoor Active ‑verkkoa­lus­talta. Pohjois-Karjalan kunnat ovat kerän­neet alustalle tietoa maakunnan virkis­tys­rei­teistä ja palve­luista, joista Visit­Ka­relia on tehnyt kooste­sivun verkko­si­vuil­leen. Tavoit­teena on, että mahdol­li­simman moni pääsee nautti­maan selkeästi merki­tyistä ulkoi­lu­rei­teistä. Tämä vastaa myös kovassa nousussa olevaan omatoi­mi­seen luontomatkailuun. […]


Kategoriat
Tiedote

Uusiu­tu­vien luonnon­va­rojen kestävä käyttö edistynyt maailman kriiseistä huoli­matta – ja ansiosta

Uusiu­tu­vien luonnon­va­rojen kestävä käyttö edistynyt maailman kriiseistä huoli­matta – ja ansiosta Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaoh­jelman 2030 toimen­pi­de­suun­ni­telma valmistui vuosi sitten helmi­kuussa juuri kun Venäjä hyökkäsi Ukrai­naan. Toimen­pi­de­suun­ni­telman seuran­ta­ra­portin perus­teella sota ei ole häirinnyt ilmasto- ja energiaoh­jelman toteut­ta­mista. Sota sekä huoli energian hinnasta ja riittä­vyy­destä ovat mieluummin edistä­neet ilmas­to­kes­täviä toimen­pi­teitä maakun­nassa. Menneen vuoden aikana on uutisoitu […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­kaa­vassa otetaan saimaan­norpan elina­lueet huomioon myös luonnon­suo­je­lua­lueiden ulkopuolelta

Maakun­ta­kaa­vassa otetaan saimaan­norpan elina­lueet huomioon myös luonnon­suo­je­lua­lueiden ulkopuo­lelta Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto valmis­telee osa-aluemaakuntakaavaa, jossa käsitel­lään Heinä­veden kunnan maankäyt­tö­ky­sy­myksiä. Heinä­vesi liittyi osaksi Pohjois-Karjalaa vuoden 2021 alussa, ja kaava­työssä sovite­taan Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan. Samalla yhtenäis­te­tään maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät ja tarkas­tel­laan Heinä­veden maankäytön tavoi­te­tilaa vuoteen 2040 saakka. Kaava­luonnos oli alkuvuo­desta nähtä­villä ja lausun­to­kier­rok­sella. Palau­tetta tuli eniten saimaan­norpan pesimäalueista. […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Pohjois-Karjala kansain­vä­listyy nyt koko maata nopeampaa tahtia

Pohjois-Karjala kansain­vä­listyy nyt koko maata nopeampaa tahtia Tilas­to­kes­kuksen lopul­listen väestö­ra­ken­ne­tie­tojen mukaan Pohjois-Karjalassa oli vuoden 2022 lopussa kaikkiaan 162 540 asukasta. Vuoden kuluessa maakunnan väkiluku laski 741 hengellä. Vieras­kie­listen määrä kasvoi 10,8 prosenttia eli Pohjois-Karjala kansain­vä­listyy koko maata nopeampaa tahtia. Väestö­ra­ken­ne­tie­doissa ei ole mukana väestön­muu­tos­tie­toja, mutta vertai­le­malla 31.12.2022 ja 31.12.2021 kansalaisuus- ja kieli­tie­toja, saadaan hieman selkoa siitä, […]


Kategoriat
Tiedote

Kuusi kansan­edus­tajaa Pohjois-Karjalasta

Kuusi kansan­edus­tajaa Pohjois-Karjalasta Pohjois-Karjalasta valit­tiin eduskun­taan kuusi kansan­edus­tajaa. Maakunta menetti kaksi kansan­edus­tajaa. Savo-Karjalan vaali­pii­rillä on 15 kansan­edus­tajan paikkaa.  Pohjois-Karjalan ääniha­rava oli perus­suo­ma­laisten Sanna Antikainen 7 697 äänellä. Outokum­pu­lainen Antikainen valit­tiin ensim­mäisen kerran eduskun­taan edelli­sissä vaaleissa ja hän on Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen jäsen. Toiseksi eniten ääni sai ilomant­si­lainen Hannu Hoskonen (kesk.). Hoskonen valit­tiin viiden­nelle kaudel­leen 6 982 […]