Kategoriat
Tiedote

Kyyrön­suon aurin­ko­puis­to­hanke tukee hyvin Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energia­ta­voit­teiden saavuttamista

Kyyrön­suon aurin­ko­puis­to­hanke tukee hyvin Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energia­ta­voit­teiden saavut­ta­mista Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto kannattaa Kontio­lahden kunnan suunni­telmia, jotka koskevat teollisen mitta­kaavan aurin­ko­puiston perus­ta­mista Kyyrön­suon alueelle. Kontio­lahden Lehmon taajaman ja Joensuun kaupungin Raate­kan­kaan teolli­suusa­lueen lähei­syy­dessä olevalle Kyyrön­suolle on tarkoitus sijoittaa aurin­ko­voi­mala, jonka pinta-ala on noin 180 hehtaaria ja vuosit­tainen sähkön­tuo­tanto noin 148 GWh. Hanke on edennyt Kyyrön­suon osayleis­kaa­vaeh­do­tuk­seen. Maakuntaliitto […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjoisen suunnan merkitys kasvaa myös rautatieliikenteessä

Pohjoisen suunnan merkitys kasvaa myös rauta­tie­lii­ken­teessä Joensuu–Kontiomäki-rataosuus on yksi akuuteista kehit­tä­mis­koh­teista, jotta Pohjois-Karjala pääsee mukaan edistä­mään vihreää siirtymää ja turvaa­maan Suomen huolto­var­muutta. Ainoa maayh­teys Suomesta ulkomaille kulkee nyt pohjoisen kautta. Rauta­teiden kulje­tus­virrat ovat muuttu­neet Suomessa ja erityi­sesti Itä-Suomessa Venäjän liiken­teen loputtua. Tuonti ja vienti Venäjältä on lähes loppunut, ja suuret transi­tio­virrat ovat poistu­neet kiskoilta. Raakapuuvirtojen […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan metsät voivat hyvin, mutta hakkuut on toteu­tet­tava harkiten

Pohjois-Karjalan metsät voivat hyvin, mutta hakkuut on toteu­tet­tava harkiten Pohjois-Karjalan metsät kasvavat ja voivat hyvin. Hakkuiden määrää ei kuiten­kaan ole varaa kasvattaa kovin­kaan paljon, ja ne on toteu­tet­tava harkiten ottamalla huomioon paitsi puuntuo­tannon edelly­tykset myös ilmas­to­ky­sy­mykset ja luonno­nar­vojen säilyt­tä­minen. Näin tulkitsee tuoreita Pohjois-Karjalan metsä­va­ra­tie­toja maakun­ta­liiton metsä- ja ilmas­to­asian­tun­tija Sari Koivula. Tiedot perus­tuvat Luonnon­va­ra­kes­kuksen valta­kunnan metsien […]


Kategoriat
Tiedote

Opinnoista työuralle ‑kampanja alkoi

Opinnoista työuralle ‑kampanja alkoi  Opintojen jälkeinen elämä kiinnostaa ja herättää kysymyksiä nuorissa. Onko mahdol­lista löytää töitä Pohjois-Karjalasta vai pitääkö muuttaa työn perässä muualle?  Opinnoista työuralle ‑kampanjan tavoit­teena on kertoa kannus­tavia tarinoita korkea­kou­luista valmis­tu­neista nuorista, jotka ovat työllis­ty­neet Pohjois-Karjalassa. Myös Pohjois-Karjalassa on monen­laisia mahdol­li­suuksia aloittaa työura opintojen jälkeen.  Kampan­jassa neljä nuorta kertoo, kuinka ovat pääty­neet työhönsä […]


Kategoriat
Tiedote

Luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri ei tyytynyt hallinto-oikeuden päätök­seen maakun­ta­kaavan turvetuotantoalueista

Luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri ei tyytynyt hallinto-oikeuden päätök­seen maakun­ta­kaavan turve­tuo­tan­toa­lueista Suomen luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri on hakenut valitus­lupaa korkeim­malta hallinto-oikeudelta Itä-Suomen hallinto-oikeuden 20.9.2023 antamaan päätök­seen, joka koski Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavan 2040 ensim­mäisen vaiheen turve­tuo­tan­to­rat­kai­suja. Hallinto-oikeus päätti kumota kaavasta kuusi suota, jotka kuuluvat luonnon­ti­lai­suus­luok­kaan 2. Päätös perustui luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piirin tekemään valituk­seen. Piiri vaati, että kaavan turve­tuo­tan­to­rat­kaisut on kumottava […]


Kategoriat
Tiedote Yleinen

Kehit­tä­mis­hank­kei­siin käytet­tä­vissä runsaat 26 miljoonaa euroa vuonna 2024

Kehit­tä­mis­hank­kei­siin käytet­tä­vissä runsaat 26 miljoonaa euroa vuonna 2024 Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä hyväksyi Pohjois-Karjalan vuosien 2024 ja 2025 rahoi­tus­suun­ni­telmat. Suunni­telmat sisäl­tävät EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan EAKR‑, ESR+- ja JTF-rahoituksen. Lisäksi MYR hyväksyi vuoden 2021 ESR+ lisära­hoi­tuksen suunni­telman. Lisäksi rahoi­tus­suun­ni­tel­miin on arvioitu kuntien ja muun julkisen rahoi­tuksen osuus. Ensi vuonna Pohjois-Karjalassa on käytet­tä­vissä EU:n ja valtion rahoitusta […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Liike­vaih­to­luvut kääntyivät laskuun toisella neljänneksellä

Liike­vaih­to­luvut kääntyivät laskuun toisella neljän­nek­sellä  Pohjois-Karjalan yritys­sek­torin liike­vaihdon kasvu jäi tämän vuoden tammi-kesäkuussa vaati­mat­to­maksi. Plussan puolelle kuitenkin nipin napin päästiin, kasvua kertyi 0,7 prosenttia. Luku oli sama kuin koko maan tasolla. Tilas­to­kes­kuksen tuoreet suhdan­ne­tie­tojen mukaan Pohjois-Karjalan kehitys oli tällä kertaa muutenkin hyvin lähellä valta­kun­nal­lisia lukuja: henki­löstön määrä kasvoi maakun­nassa 3,2 % ja koko maan tasolla […]


Kategoriat
Tiedote

Kolin taitei­li­ja­re­si­dens­sille myönnet­tiin 10 000 euron Barentsin kulttuuristipendi

Kolin taitei­li­ja­re­si­dens­sille myönnet­tiin 10 000 euron Barentsin kulttuu­ris­ti­pendi Barentsin kulttuu­ris­ti­pendi on myönnetty Kolin taitei­li­ja­re­si­dens­sille, tiedottaa opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö. Stipendi on arvol­taan 10 000 euroa. Barentsin kulttuu­ris­ti­pendit jaettiin 24.10. Joensuussa Suomen Barentsin euroark­tisen neuvoston kaksi­vuo­tisen puheen­joh­ta­juuden päätös­ta­pah­tuman yhtey­dessä. Stipendit myönnet­tiin Suomen lisäksi myös Ruotsiin ja Norjaan. — Residenssit ovat yhteis­työn ja uusien teosten luomisten paikkoja. Barentsin alueen […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­liitto järjestää kunta­ko­kouksen yhteis­työn edistämiseksi

Maakun­ta­liitto järjestää kunta­ko­kouksen yhteis­työn edistä­mi­seksi Pohjois-Karjalan poliit­tiset piiri­jär­jestöt ovat pyytä­neet maakun­ta­liittoa järjes­tä­mään kunta­ko­kouksen, jossa käsitel­lään mm. matkailun kehit­tä­mistä (Visit­Ka­relia) ja maakunnan yhteis­työ­hengen paran­ta­mista. Piiri­jär­jestöt esittävät, että kokouk­seen kutsu­taan kaksi edustajaa jokai­sesta kunnan­val­tuus­toissa vaikut­ta­vasta poliit­ti­sesta piiri­jär­jes­töstä sekä kaksi muuta edustajaa jokai­sesta kunnasta. Maakun­ta­hal­litus keskus­teli kunta­ko­kouksen sisäl­löstä. Yhtenä aiheena kokouk­seen noste­taan maakun­ta­liiton rooli alueke­hit­tä­jänä tulevai­suu­dessa. Hallitus päätti […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­päivä liikutti lähes 11 000 ihmistä

Maakun­ta­päivä liikutti lähes 11 000 ihmistä Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää vietet­tiin elokuussa teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Maakun­ta­liiton saaman palaut­teen mukaan tapah­tu­miin osallistui noin 10 800 ihmistä. Kolme eniten ihmisiä tavoit­ta­nutta tapah­tumaa olivat Pohjois-Karjala jumps ropee ‑kiertue (n. 4 000 osallis­tujaa), Valon yö Möhkössä (1 500) ja Pohjois-Karjalan hyvin­voin­ti­fes­tarit (1 200). Pohjois-Karjala jumps ropee ‑kiertue pysähtyi 18 paikkakunnalla, […]