Kategoriat
Tiedote Tilastot

Hintojen nousu vaikutti arvon­li­säyksen kehitykseen

Hintojen nousu vaikutti arvon­li­säyksen kehityk­seen Tilas­to­keskus on julkis­tanut ennak­ko­tiedot alueel­lisen arvon­li­säyksen kehityk­sestä vuonna 2022. Tuoreiden tietojen mukaan kiinteä­hin­taisen arvon­li­säyksen volyymi Pohjois-Karjalassa kasvoi 1,2 prosenttia viime vuonna. Arvon­li­säyksen volyymi Pohjois-Karjalassa jäi jälkeen vuoden 2021 kasvusta (+3,2 %) ja myös koko maan kasvusta (2,2 %). Venäjän hyökkäys­sota Ukrai­naan heijastui seuran­nais­vai­ku­tuk­si­neen selvästi Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan (-6,2 %) ja Kymenlaakson […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Liike­vaih­to­luvut kääntyivät laskuun toisella neljänneksellä

Liike­vaih­to­luvut kääntyivät laskuun toisella neljän­nek­sellä  Pohjois-Karjalan yritys­sek­torin liike­vaihdon kasvu jäi tämän vuoden tammi-kesäkuussa vaati­mat­to­maksi. Plussan puolelle kuitenkin nipin napin päästiin, kasvua kertyi 0,7 prosenttia. Luku oli sama kuin koko maan tasolla. Tilas­to­kes­kuksen tuoreet suhdan­ne­tie­tojen mukaan Pohjois-Karjalan kehitys oli tällä kertaa muutenkin hyvin lähellä valta­kun­nal­lisia lukuja: henki­löstön määrä kasvoi maakun­nassa 3,2 % ja koko maan tasolla […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Yli puolet Pohjois-Karjalan maan sisäi­sestä muutto­tap­piosta kertyy ulkomaalaistaustaisista

Yli puolet Pohjois-Karjalan maan sisäi­sestä muutto­tap­piosta kertyy ulkomaa­lais­taus­tai­sista Ulkomailta tullut muutto­liike on ollut merkit­tävä tekijä väestö­ke­hi­tyk­sessä ja se on pitänyt Pohjois-Karjalan monet vuodet muutto­voit­to­maa­kun­tana. Toisaalta pitkälti yli puolet Pohjois-Karjalan maan sisäi­sestä muutto­tap­piosta kertyi vuosina 2010–2021 ulkomaa­lais­taus­tai­sista henki­löistä. Pohjois-Karjala on kärsinyt tällä vuosi­tu­han­nella jokai­sena vuonna muutto­tap­piota maan sisäi­sessä muutto­liik­keessä. Muista maista kertynyt maahan­muut­to­voitto on kuitenkin vuodesta […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Pohjois-Karjalan muutto­voitto jatkui viime vuonna – maahan­muutto ennätysvilkasta

Pohjois-Karjalan muutto­voitto jatkui viime vuonna – maahan­muutto ennätys­vil­kasta Tilas­to­kes­kuksen lopul­listen muutto­lii­ke­ti­las­tojen mukaan Pohjois-Karjalan kokonais­muut­to­voitto oli viime vuonna 483 henkeä. Luku on vuodesta 1990 alkavan tilas­to­his­to­rian toiseksi suurin, edelle menee vain vuoden 2021 muutto­voitto, joka oli 654 henkeä. Muutto­liik­keen rakenne muuttui vuoden aikana huomat­ta­vasti enemmän kuin kokonais­muut­to­voiton perus­teella voisi olettaa. Vuonna 2021 Pohjois-Karjalan maan sisäinen muuttotappio […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Synty­vyys lähti jälleen laskuun

Synty­vyys lähti jälleen laskuun Tilas­to­kes­kuksen väestön­muu­toksen ennak­ko­tie­tojen mukaan synty­vyys oli viime vuonna histo­rial­lisen alhainen sekä Pohjois-Karjalassa että valta­kun­nal­li­sesti. Suomessa syntyi vähiten lapsia 150 vuoteen. Synty­neiden määrän lasku taittui Pohjois-Karjalassa vuosina 2020 ja 2021, mutta se jäi väliai­kai­seksi ilmiöksi. Maakun­nassa syntyi viime vuonna vain 1 046 lasta, mikä oli 35,4 prosenttia vähemmän kuin esimer­kiksi kymmenen vuotta aiemmin. […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Pohjois-Karjalan talous jatkoi kasvuaan teolli­suuden vetämänä

Pohjois-Karjalan talous jatkoi kasvuaan teolli­suuden vetämänä Vaikeu­tu­neesta tilan­teesta huoli­matta maakunnan teolli­suus­yri­tysten vienti­lii­ke­vaihto ylsi uuteen ennätyk­seen: 722,5 miljoonaa euroa vuoden 2022 ensim­mäi­sellä puolik­kaalla. Vaikka ajat ovat olleet poikkeuk­sel­liset, Tilas­to­kes­kuksen tuoreet suhdan­ne­tiedot kertovat Pohjois-Karjalan yritys­sek­torin kasvun jatku­neen. Kuluvan vuoden ensim­mäi­sellä puolis­kolla maakunnan yrityk­sissä kertyi liike­vaihtoa hieman yli neljä miljardia euroa. Tämä on 10,7 % enemmän kuin edellisen […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Teolli­suuden vahva kasvu loi paljon työpaik­koja Pohjois-Karjalaan

Teolli­suuden vahva kasvu loi paljon työpaik­koja Pohjois-Karjalaan Pohjois-Karjalan teolli­suus­yri­tyk­siin syntyi viime vuonna 658 uutta työpaikkaa, mikä on lähes kuuden prosentin loikka vuoteen 2020 verrat­tuna. Vuoden 2021 lopussa teollisia työpaik­koja oli 11 943. Vuonna 2021 saavu­tet­tiin Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton ylläpi­tämän teolli­suus­yri­tys­re­kis­terin 43-vuotisen olemas­saolon viiden­neksi paras kehitys teollisten työpaik­kojen kasvussa. Myönteistä kehitystä tapahtui kaikilla maakunnan keskei­sillä toimia­loilla. Merkit­tä­vintä kasvu […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Histo­rial­lisen suuri muutto­voitto tasapai­notti Pohjois-Karjalan väestökehitystä

Histo­rial­lisen suuri muutto­voitto tasapai­notti Pohjois-Karjalan väestö­ke­hi­tystä Tilas­to­keskus julkisti 27.5.2022 vuoden 2021 lopul­liset muutto­lii­ke­tiedot. Kun luonnol­lista väestön­muu­tosta koskevat tiedot oli julkis­tettu jo aiemmin, kasassa ovat nyt kaikki vuoden 2021 lopul­liset tiedot. Pohjois-Karjalan väkiluku 31.12.2021 oli 163 281 henkeä. Maakunnan väkiluku laski vuoden 2021 aikana kaikkiaan 256 hengellä. Edelli­senä viitenä vuotena Pohjois-Karjalan väkiluku laski keski­määrin 958 hengellä […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Pohjois-Karjalan talous kehittyi ripeästi korona­var­josta huolimatta

Pohjois-Karjalan talous kehittyi ripeästi korona­var­josta huoli­matta Pohjois-Karjalan talouden elpyminen jatkui vuoden 2021 jälki­puo­lis­kolla ripeää tahtia. Tilas­to­kes­kuksen suhdan­ne­tiedot kertovat, että maakunnan yritys­sek­torin kokonais­lii­ke­vaihto kasvoi vuoden 2021 heinä-joulukuussa edellisen vuoden jälki­puo­lis­koon verrat­tuna 463 miljoonaa euroa eli 12,7 prosenttia. Maakunnan vuoden 2021 suhdan­teet esitel­tiin perjan­taina 29.4. Trendit ‑talous­kat­sauksen julkai­su­ti­lai­suu­dessa. Pohjois­kar­ja­lai­sissa yrityk­sissä kertyi liike­vaihtoa ennätyk­sel­liset 4,1 miljardia euroa vuoden […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Pohjois-Karjalan kokonais­muut­to­voitto histo­rial­lisen suuri

Tilas­to­kes­kuksen väestön­muu­toksen ennak­ko­tie­tojen mukaan Pohjois-Karjalan väkiluku oli vuoden 2021 lopussa 163 286. Maakunnan väkiluku pieneni vuoden aikana kaikkiaan 251 hengellä eli selvästi vähemmän kuin viime vuosina keski­määrin. Taustalla oli muutto­liik­keen suotuisa kehitys, joskin myös luonnol­lisen väestön­muu­toksen osalta tilanne hieman parani. Pohjois-Karjalan luonnol­linen väestön­muutos oli –908 eli vuoden aikana kuolleita oli tuon verran enemmän kuin syntyneitä. […]