Kategoriat
Blogi

Totta vai tarua?

Totta vai tarua? Digitaa­li­sesta osalli­suu­desta on tulossa yhä tärkeämpää nyky-yhteiskunnassa, kun yhä useammat palvelut siirtyvät verkkoon. Pohjois-Karjalassa on pyritty yhtei­sesti varmis­ta­maan, että kaikilla kansa­lai­silla on käytet­tä­vis­sään luotet­tavat laaja­kais­tayh­teydet ja digitaa­linen tuki. Laaja­kais­tayh­teyk­sien osalta Pohjois-Karjala on edistynyt merkit­tä­västi viime vuosina. Viestin­tä­vi­raston selvi­tyksen mukaan vuonna 2020 99,2 prosen­tilla kotita­louk­sista Pohjois-Karjalassa oli laaja­kais­tayh­teys vähin­tään 100 Mbps:n lataus­no­peu­della. Tämä on vaikuttava […]


Kategoriat
Blogi

Kotiin vietävän digituen tarve kasvaa

Kotiin vietävän digituen tarve kasvaa  Järjes­tö­ba­ro­metrin 2022 mukaan järjestöt ovat merkit­täviä digituen tarjoajia. Näin on toki ollut niin sanotusti aina. Pohjois-Karjalan digitu­ki­ver­koston jäsen Pohjois-Karjalan Sosiaa­li­tur­vayh­distys on tarjonnut digitukea Joensuun Kansa­lais­ta­lolla jo parin­kym­menen vuoden ajan. Tuen aiheet ovat vuosien saatossa muuttu­neet. Ennen opetel­tiin pöytä­tie­to­ko­neen resurs­sien­hal­lintaa, nyt sovel­lusten lataa­mista ja sähköistä asiointia, tulevai­suu­dessa kenties itseoh­jau­tuvan auton käyttöä. […]


Kategoriat
Blogi

Kuka osaa käyttää digilaitteita?

Kuka osaa käyttää digilait­teita? Jos sinua pyydet­täi­siin määrit­te­le­mään diffe­ren­ti­aa­li­las­kennan väliar­vo­lause, osaisitko tehdä sen?Entä jos arkisten asioiden hoito vaatisi täysin tunte­mat­to­mien asioiden opettelua ja se pitäisi tehdä kielellä, jota et osaa? Suattas jiähä monelta kesken se homma. Monet tekijät vaikut­tavat siihen, miten ikäih­miset käyttävät älylait­teita tai halua­vatko he käyttää niitä.Digilait­teiden korkea hinta voi olla ensim­mäinen este. Käytännössä […]


Kategoriat
Blogi

Kenellä on varaa digilaitteisiin?

Kenellä on varaa digilait­tei­siin? Suomen Köyhyys­vahti 2022 julkais­tiin YK:n köyhyyden vastai­sena päivänä 17.10. EAPN-FIN – Suomen köyhyyden vastaisen verkoston kokoama raportti Suomen köyhyys­ti­lan­teesta on kooste tilasto- ja tutki­mus­tie­dosta sekä köyhyyttä kokevien ihmisten omista näkemyk­sistä. Raportin mukaan vuonna 2020 köyhyys- tai syrjäy­ty­mis­ris­kissä oli noin 773 000 henkilöä eli 14 prosenttia väestöstä. Korona­pan­demia sekä energian ja elinkustannusten […]