Kategoriat
Blogi

Valtion otettava koppi kansain­vä­li­sistä kilpailuareenoista

Valtion otettava koppi kansain­vä­li­sistä kilpai­lua­ree­noista Syksyllä 2024 selviää, saako Suomi ja Kontio­lahti ampuma­hiihdon MM-kisojen isännyyden vuonna 2028 tai 2029. Kontio­lahti on ainoa paikka Suomessa, jossa voidaan järjestää ampuma­hiihdon kansain­vä­lisiä suurki­soja. Kontio­lah­della on kokemusta jo yli 30 vuoden ajalta lajin MM-kisoista, maail­mancu­pista, IBU-cupista sekä nuorten kansain­vä­li­sistä arvoki­soista. Ampuma­hiih­tos­ta­dion on aina saatu yhteis­työllä sellai­seen iskuun, että suurista […]


Kategoriat
Blogi

Ruoan perässä Pohjois-Karjalaan

Ruoan perässä Pohjois-Karjalaan Suurin herkkuni on karja­lan­pii­rakka. Samoin lasteni. Mikään ei voita tuoreen piirakan tuoksua ja suolaisen voin makua rukiisen piirakan päällä. Tätä herkkua olemme tarjon­neet vieraille halki histo­rian ja käyttä­neet maakunnan markki­noin­nissa. Karja­lan­pii­rakka edellähän sitä menimme vuosi sitten aluevaa­lien äänes­tys­kil­pai­luunkin muiden maakun­tien sultsi­noita, kalakuk­koja ja lihapii­ra­koita vastaan. Mutta ruoka­kult­tuu­rimme paljon muutakin kuin perin­ne­herk­kuja. Tänä […]


Kategoriat
Blogi

Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi?

Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi? Karja­lai­sessa (11.11.2022) kerrot­tiin Liperiin suunni­tel­lusta nuorison kokoon­tu­mis­pai­kasta. Siinä paikal­linen nuori kertoi, että he haluai­sivat paikan, jossa eivät olisi häiriöksi. Tämä pysäytti minut täysin. Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi? Valitet­ta­vasti näin näyttää olevan, kun lukee perin­teisen median tai sosiaa­lisen median keskusteluja. […]


Kategoriat
Blogi

Tuhan­sien haukien maakunta

Tuhan­sien haukien maakunta Kiinnostus Suomea ja sen luontoa kohtaan on valtavan suuressa kasvussa erilaisten poikkeus­ti­lojen seura­tessa toisiaan. Yksi vahvasti kasvava matkailun ala on kalastus. Tutki­musten mukaan 18 prosenttia kaikista matkai­li­joista on kiinnos­tunut kalas­tuk­sesta, mikä tarkoittaa hurjaa poten­ti­aalia. Meidän on siis tiedet­tävä, mitä kalas­tuk­selta halutaan ja mikä jarruttaa kalas­tus­mat­kailun kasvua. Matkai­li­joiden mukaan tärkeimpiä kalas­tus­paikan valinnan kriteerejä […]


Kategoriat
Blogi

On helpompaa rikkoa kuin rakentaa

On helpompaa rikkoa kuin rakentaa Koko maailma järkkyi helmi­kuun lopussa, kun Venäjä aloitti sodan Euroo­passa hyökkää­mällä Ukrai­naan. Maailma on nyt hyvin erilainen paikka kuin helmi­kuun alussa. Tämä edellyttää Pohjois-Karjalassakin lukuisia toimia. Ensisi­jaisen tärkeää on auttaa kaikin keinoin ukrai­na­laisia, sillä sota on aina ensisi­jai­sesti inhimil­li­syyden kriisi. Tähän työhön ihmiset, kunnat, yritykset ja järjestöt ovat lähte­neet vauhdilla. […]


Kategoriat
Blogi

Pohjois-Karjala – Euroopan Helsinki

Pohjois-Karjala – Euroopan Helsinki Helsingin kaupungin pääeko­no­misti Mikko Kiesi­läinen kommentoi Suomen tilan­netta sangen oudosti (HS, 4.2.). ”Uhkana on, että Suomesta tulee Euroopan Pohjois-Karjala. Tarkoitan tilan­netta, jossa sekä maan talous että asukas­määrä kutis­tui­sivat. Se voisi johtaa negatii­vi­seen, itseään ruokki­vaan kiertee­seen.” Yhdessä kommen­tissa on pielessä sekä talouden arvio että arvio negatii­vi­suuden kierteestä. Pohjois-Karjalan talous kasvoi viime vuonna merkit­tä­västi, ja […]


Kategoriat
Blogi

Työvoi­ma­pulaa vastaan yhteistyöllä

Työvoi­ma­pulaa vastaan yhteis­työllä Pohjois-Karjala voi olla etupai­not­teisen tekemi­sensä ansiosta jatkossa vetovoi­mainen paikka juuri toimivan arjen takia. Yritykset rapor­toivat pahene­vista työvoiman saata­vuuson­gel­mista, ja terveys­pal­ve­lujen toimin­toja sulje­taan työvoi­ma­pulan vuoksi. Ongelma on pahen­tunut vuosi vuodelta. Tilanne ei ole helpot­ta­massa, sillä pelkäs­tään Pohjois-Karjalan julki­selta sekto­rilta eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana yli 6 000 työnte­kijää, kun palve­lu­tarve erityi­sesti sotessa kasvaa. Nykyisen […]