Kategoriat
Tiedote Yleinen

Kehit­tä­mis­hank­kei­siin käytet­tä­vissä runsaat 26 miljoonaa euroa vuonna 2024

Kehit­tä­mis­hank­kei­siin käytet­tä­vissä runsaat 26 miljoonaa euroa vuonna 2024 Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä hyväksyi Pohjois-Karjalan vuosien 2024 ja 2025 rahoi­tus­suun­ni­telmat. Suunni­telmat sisäl­tävät EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan EAKR‑, ESR+- ja JTF-rahoituksen. Lisäksi MYR hyväksyi vuoden 2021 ESR+ lisära­hoi­tuksen suunni­telman. Lisäksi rahoi­tus­suun­ni­tel­miin on arvioitu kuntien ja muun julkisen rahoi­tuksen osuus. Ensi vuonna Pohjois-Karjalassa on käytet­tä­vissä EU:n ja valtion rahoitusta […]


Kategoriat
Yleinen

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton tehtäviä ovat maakunnan kehit­tä­minen, maakun­ta­kaa­voitus ja maakunnan etujen ajaminen. Tavoit­teena on lisätä hyvin­vointia 163 000 asukkaan Pohjois-Karjalassa ja luoda hyvät edelly­tykset elinkei­noe­lä­mälle, koulu­tuk­selle ja tutki­muk­selle. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on kuntayh­tymä, johon kuuluvat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa: Heinä­vesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontio­lahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvi­järvi, Rääkkylä ja Tohma­järvi. Pohjois-Karjalan kehit­tä­mistä ohjaavat POKAT 2025 […]


Kategoriat
Yleinen

Koulu­tukset ja luennot

Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hankkeen tarjoamat luennot ja koulu­tukset Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hanke tarjoaa koulu­tuksia Pohjois-Karjalan kuntien ja Vaara­kir­jas­tojen henki­lö­kun­nille sekä Pohjois-Karjalan digitu­ki­ver­koston jäsenille tämän vuoden aikana. Linkin koulu­tuk­siin saat pyytä­mällä osoit­teesta: [email protected] Saata­villa olevat koulu­tukset: Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hanke on Euroopan Sosiaa­li­ra­haston (ESR) rahoit­tama kehit­tä­mis­hanke, jonka rahoi­tusta koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus. Hanke rahoi­te­taan REACT-EU-välineen määrä­ra­hoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian […]


Kategoriat
Tiedote Yleinen

Väylä­verkon inves­toin­ti­suun­ni­telmat pettymys itäisen Suomen maakunnille

Väylä­verkon inves­toin­ti­suun­ni­telmat pettymys itäisen Suomen maakun­nille Väylä­verkon inves­toin­tioh­jelman luonnos vuosille 2024–2031 on monelta osin pettymys itäiselle Suomelle. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi kokouk­ses­saan Etelä-Savon maakun­ta­liiton, Kainuun liiton, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton ja Pohjois-Savon liiton lausunnon inves­toin­tioh­jelman luonnok­sesta. Pohjois-Karjalalle ikävin yllätys oli luonnos­ver­siosta poistettu valtatie 9 paran­ta­minen Liperin Ylämyllyn kohdalla. Joensuun seudun kärki­hank­kei­siin kuuluvan kohteen suunnit­telu on jo pitkällä ja […]Kategoriat
Yleinen

Digitukea verkossa

Digitukea ja ‑ohjeita netissä Netistä löytyy hyviä opassi­vus­toja digilait­teiden ja ‑ohjel­mien käyttöön. Apua löytyy myös sähköisten viran­omais­pal­ve­luiden käyttöön. Tutustu sivus­toihin ja opiskele oman tarpeesi mukaan! Viranomaispalveluita


Kategoriat
Liikenne ja matkailu Yleinen

Matkai­lijat ja yöpymiset

Matkai­lijat ja yöpymiset Matkai­li­joiden ja yöpymisten määriä kuukausi­ta­solla tilastoi Visit Finland. Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta löydät monen­laista matkai­lu­tietoa: PxWeb — Valitse taulukko (stat.fi) Lisäksi Visit Finlan­dilla on koonti­näyttö, josta näkee kätevästi mm. maakun­ta­koh­taisia matkai­lu­tie­toja. Joiltakin alasi­vuilta pääsee myös kuntatasolle.