Kategoriat
Tiedote Yleinen

Väylä­verkon inves­toin­ti­suun­ni­telmat pettymys itäisen Suomen maakunnille

Väylä­verkon inves­toin­ti­suun­ni­telmat pettymys itäisen Suomen maakun­nille Väylä­verkon inves­toin­tioh­jelman luonnos vuosille 2024–2031 on monelta osin pettymys itäiselle Suomelle. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi kokouk­ses­saan Etelä-Savon maakun­ta­liiton, Kainuun liiton, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton ja Pohjois-Savon liiton lausunnon inves­toin­tioh­jelman luonnok­sesta. Pohjois-Karjalalle ikävin yllätys oli luonnos­ver­siosta poistettu valtatie 9 paran­ta­minen Liperin Ylämyllyn kohdalla. Joensuun seudun kärki­hank­kei­siin kuuluvan kohteen suunnit­telu on jo pitkällä ja […]Kategoriat
Yleinen

Digitukea verkossa

Digitukea ja ‑ohjeita netissä Netistä löytyy hyviä opassi­vus­toja digilait­teiden ja ‑ohjel­mien käyttöön. Apua löytyy myös sähköisten viran­omais­pal­ve­luiden käyttöön. Tutustu sivus­toihin ja opiskele oman tarpeesi mukaan! ViranomaispalveluitaKategoriat
Yleinen

NuvaPlus

NuvaPlus — Alueel­linen nuori­so­val­tuus­tojen toiminnan tukemis- ja kehit­tä­mis­hanke NuvaPlus ‑hankkeen (1.9.2021–1.7.2022) tavoit­teena on tukea ja kehittää paikal­listen nuori­so­val­tuus­tojen toimintaa Pohjois-Karjalan alueella, samalla edistäen Pohjois-Karjalan maakun­nal­lisen nuori­so­val­tuuston toimintaa. Hanke pyrkii aluksi kartoit­ta­maan maakunnan alueella vaikut­ta­vien nuori­so­val­tuus­tojen toimin­tae­del­ly­tyksiä ja toimin­ta­mal­leja, jonka jälkeen vuorossa on kunta­koh­taisten toimin­ta­suun­ni­tel­mien laati­minen yhdessä paikal­listen nuori­so­val­tuus­to­toi­mi­joiden kanssa havait­tujen ongel­ma­koh­tien ja puutteiden korjaa­mi­seksi. Hanke […]


Kategoriat
Yleinen

Kulttuu­rista hyvin­vointia Pohjois-Karjalaan

Kulttuu­rista hyvin­vointia Pohjois-Karjalaan Hanke edistää taiteen ja kulttuurin saavu­tet­ta­vuutta Pohjois-Karjalassa sekä lisää asukkaiden osalli­suutta, hyvin­vointia ja terveyttä taide– ja kulttuu­ri­toi­minnan kautta.  Hanke on valmis­teltu yhteis­työssä kuntien ja Siun soten kanssa ja tavoit­teena on luoda kestäviä toimin­ta­ta­poja ja yhteistä käsitystä alueen kulttuu­ri­hy­vin­voin­tiin liitty­vistä toimin­ta­pe­ri­aat­teista sekä taide- ja kulttuu­ri­läh­töisten hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden hyödyn­tä­mi­sestä ja tuotta­mi­sesta.  “Kulttuu­ri­hy­vin­voin­nilla tarkoi­te­taan ihmisen yksilöl­listä tai yhtei­söl­li­sesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja […]