Kategoriat
Hankeuutiset Tiedote

Matkailun vaiku­tuksia selvi­te­tään uudella työka­lulla Nurmeksessa 

Hanke: Matkailun vaiku­tuksia selvi­te­tään uudella työka­lulla Nurmek­sessa  Nurmek­sessa lähti käyntiin kesäkuussa matkai­lu­tut­kimus, joka on ensim­mäinen Pohjois-Karjalassa toteu­tet­tava digitaa­linen matkai­lu­tu­los­el­vitys. Selvitys koostuu matkai­li­ja­ky­se­lystä ja puheli­no­pe­raat­to­ri­da­tasta. Matkai­li­ja­ky­selyn avulla saadaan tietoa mm. matkai­li­ja­pro­fii­leista, motii­veista, viipy­mästä ja kulutus­tot­tu­muk­sista. Puheli­no­pe­raat­to­ri­da­tasta saadaan tietoa taas matkai­li­ja­mää­ristä.  Ensim­mäinen selvi­tyksen tulok­sien kooste tehtiin kesän matkai­li­ja­tie­doista.  Matkai­lu­tu­los­el­vitys on työkalu, jonka avulla voidaan todeta alueta­lou­del­lisia vaikutuksia. […]


Kategoriat
Hankeuutiset Tiedote

Voiko yhteis­työllä saada parempia tuloksia osaajien rekrytoinneissa?

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto testaa neljän yrityksen kanssa yhteistä rekry­toin­ti­kam­panjaa Voiko yhteis­työllä saada parempia tuloksia osaajien rekry­toin­neissa? Tätä selvi­te­tään Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton hankkeessa, jossa testa­taan parhail­laan uutta tapaa tehdä rekry­tointia ja houkut­telua yhteis­työssä yritysten kanssa. Mukana syksyn kokei­lussa ovat Porokylän leipomo, Veekmas, Valtimo Compo­nents, ja Enerke. Kaikilla yrityk­sillä on tarve uusille työnte­ki­jöille. Pohjois-Karjalan elinkei­no­yh­tiöt ovat olleet mukana etsimässä kampanjaan […]