Kategoriat
Hankeuutiset Tiedote

Maria Ohisalo: Pohjois-Karjala on aktii­vinen kiertotalousmaakunta

Maria Ohisalo: Pohjois-Karjala on aktii­vinen kierto­ta­lous­maa­kunta Ympäristö- ja ilmas­to­mi­nis­teri ja Vihreiden puolue­joh­taja Maria Ohisalo osallistui kierto­ta­lous­toi­mi­joiden tapaa­mi­seen tiistaina 7.2. Joensuussa. Maakunnan kierto­ta­lous­toi­mijat kutsui kokoon Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton Circwaste – Kohti kierto­ta­loutta ‑hanke. Paikalla oli 37 henkilöä muun muassa koulutus- ja tutki­musor­ga­ni­saa­tioista, kunnista ja yrityk­sistä. Tilai­suu­dessa esitel­tiin hankkeiden rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia ja juuri käynnis­ty­neen EAKR-hankehaun tarjoamia mahdol­li­suuksia. Energia­te­hok­kuus ja […]


Kategoriat
Hankeuutiset

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto kutsuu yrityksiä yhteisrekrykampanjaan

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto kutsuu yrityksiä yhteis­rek­ry­kam­pan­jaan Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto toteuttaa tänä vuonna useampia kampan­joita, joiden tarkoi­tuk­sena on kehittää paikal­listen yritysten työnantajamielikuva- ja rekry­toin­tio­saa­mista sekä houku­tella osaajia Pohjois-Karjalaan yhteis­rek­ryillä. Yritykset voivat kertoa tarpeis­taan sekä ilmoittaa kiinnos­tuk­ses­taan lähteä mukaan koulu­tuk­siin, tilai­suuk­siin ja tapah­tu­miin yrityshaku-verkkokyselyn kautta. ”Tämän vuoden kampanjat yritysten kanssa suunni­tel­laan kyselyn mukaan – eli nyt kannattaa kertoa toiveistaan […]


Kategoriat
Hankeuutiset

Haemme hiili­neut­raa­li­suutta ja innovaa­tiota edistäviä hankkeita

Haemme hiili­neut­raa­li­suutta ja innovaa­tiota edistäviä hankkeita  Pohjois-Karjalan vuoden 2023 ensim­mäinen EAKR-haku on käynnis­tynyt. Haku on avoinna 16.1.–12.3.2023. Tässä haussa rahoi­tusta paino­te­taan erity­sesti hankkeille, jotka edistävät hiili­neut­raa­li­suutta tai paran­tavat tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuksia ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­ottoa. Lue lisää hakueh­doista ja valin­ta­pe­rus­teista Eura 2021:n hakuilmoituksesta.


Kategoriat
Hankeuutiset

Hanke­haku avautui itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkostohankkeille

Hanke­haku avautui itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkos­to­hank­keille Hanke­haku itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkos­to­hank­keille on avoinna 13.12.2022–28.2.2023. Venäjän Ukrai­nassa käynnis­tämän hyökkäys­sodan vaiku­tukset ulottuvat myös Suomeen. Vaiku­tukset koskevat ensi vaiheessa erityi­sesti itäistä rajaseutua. Avautu­neella rahoi­tus­haulla vasta­taan tarpee­seen vahvistaa alueiden/kuntien välisiä temaat­tisia tai muita verkos­toja sekä lisätä yhteis­työtä alueiden, kuntien ja kansal­listen toimi­joiden kesken muuttu­neessa toimin­taym­pä­ris­tössä. Rahoi­tus­haulla voidaan […]


Kategoriat
Hankeuutiset

MYR:n kautta lähes viisi miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan kehittämiseen

MYR:n kautta lähes viisi miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan kehit­tä­mi­seen Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmän vuoden viimei­sessä kokouk­sessa käsitel­tiin kehit­tä­mis­hank­keita yhteensä noin 4,8 miljoonan arvosta. Hankkeiden kokonais­kus­tan­nukset nousevat lähes seitse­mään miljoo­naan euroon, kun mukaan laske­taan niiden muualta saama rahoitus. Yhteis­työ­ryhmän käsit­telyä ja lausuntoa edellyt­tä­neitä hankkeita oli viisi kappa­letta. Tiedok­seen MYR sai yhdeksän hankkeen rahoi­tus­pää­tökset. Hankkeiden joukossa oli vielä puolenkymmentä […]


Kategoriat
Hankeuutiset Tiedote

Matkailun vaiku­tuksia selvi­te­tään uudella työka­lulla Nurmeksessa 

Hanke: Matkailun vaiku­tuksia selvi­te­tään uudella työka­lulla Nurmek­sessa  Nurmek­sessa lähti käyntiin kesäkuussa matkai­lu­tut­kimus, joka on ensim­mäinen Pohjois-Karjalassa toteu­tet­tava digitaa­linen matkai­lu­tu­los­el­vitys. Selvitys koostuu matkai­li­ja­ky­se­lystä ja puheli­no­pe­raat­to­ri­da­tasta. Matkai­li­ja­ky­selyn avulla saadaan tietoa mm. matkai­li­ja­pro­fii­leista, motii­veista, viipy­mästä ja kulutus­tot­tu­muk­sista. Puheli­no­pe­raat­to­ri­da­tasta saadaan tietoa taas matkai­li­ja­mää­ristä.  Ensim­mäinen selvi­tyksen tulok­sien kooste tehtiin kesän matkai­li­ja­tie­doista.  Matkai­lu­tu­los­el­vitys on työkalu, jonka avulla voidaan todeta alueta­lou­del­lisia vaikutuksia. […]


Kategoriat
Hankeuutiset Tiedote

Voiko yhteis­työllä saada parempia tuloksia osaajien rekrytoinneissa?

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto testaa neljän yrityksen kanssa yhteistä rekry­toin­ti­kam­panjaa Voiko yhteis­työllä saada parempia tuloksia osaajien rekry­toin­neissa? Tätä selvi­te­tään Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton hankkeessa, jossa testa­taan parhail­laan uutta tapaa tehdä rekry­tointia ja houkut­telua yhteis­työssä yritysten kanssa. Mukana syksyn kokei­lussa ovat Porokylän leipomo, Veekmas, Valtimo Compo­nents, ja Enerke. Kaikilla yrityk­sillä on tarve uusille työnte­ki­jöille. Pohjois-Karjalan elinkei­no­yh­tiöt ovat olleet mukana etsimässä kampanjaan […]