Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolle yli 10 miljoonaa EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan varoja vuodelle 2022

Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolle yli 10 miljoonaa EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan varoja vuodelle 2022 Valtio­neu­vosto on tehnyt päätöksen Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjelman sekä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntö­val­tuuk­sien jaosta vuodelle 2022. Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolle on myönnetty valtio­neu­voston päätök­sillä Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) varoja yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Näistä myöntövaltuuksista […]


Kategoriat
Tiedote

Digitai­tavia ammat­tiai­neiden opettajia Riveriaan hankkeen kautta

Digitai­tavia ammat­tiai­neiden opettajia Riveriaan hankkeen kautta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ‑rakennerahasto-ohjelman varoja on edelleen käytet­tä­vissä ja rahoi­tet­tavat hankkeet voivat toimia vuoden 2023 loppuun. Torstaina 24.2. kokoon­tunut Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä (MYR) sai tiedok­seen kuuden hankkeen valmis­te­lu­ti­lan­teen. Ne liittyivät mm. koulu­tuksen kehit­tä­mi­seen, koronan aiheut­taman talou­del­lisen takamatkan kuromi­seen ja uuden kasvun luomi­seen maakun­nassa. Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt […]


Kategoriat
Tiedote

Kansain­vä­listen hankkeiden kautta uutta osaamista ja kehit­tä­mis­nä­kö­kulmaa Pohjois-Karjalaan

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto osallistui 23 kansain­vä­li­seen hanke­ha­ke­muk­seen, joista 18 hyväk­syt­tiin. Näihin hankkei­siin maakun­ta­liitto on saanut rahoi­tusta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja ne työllis­tävät tällä hetkellä neljä henkilöä päätoi­mi­sesti. Maanan­taina 21.2. kokoon­tunut maakun­ta­hal­litus sai tiedok­seen maakun­ta­liiton kansain­vä­lisen hanke­toi­minnan toteuman. — Kansain­vä­lisen EU-hankerahoituksen saami­seen vaikuttaa alueen oma osaaminen ja aktii­vi­suus, joten maakun­ta­liiton voi katsoa onnis­tu­neen tässä […]


Kategoriat
Tiedote

Suomen ja Japanin yhteistyö metsä­asioissa edistyy koronan salli­missa rajoissa

Pohjois-Karjalan, Naganon prefek­tuurin ja Inan kaupungin johtajat tapasivat toisen kerran 9.2.2022. Etäyh­tey­dellä toteu­tetun johta­jien tapaa­misen tavoit­teena oli käydä läpi alueiden välisen metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn edisty­mistä. Johta­jina alueita edustivat Pohjois-Karjalan maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, Naganon prefek­tuurin metsä­ta­lous­osaston johtaja Eiji Ide ja Inan kaupungin johtaja Takashi Shiro­tori. Puheissa käytiin läpi jo olemassa olevaa yhteis­työtä sekä keskus­tel­tiin tulevasta yhteis­työstä. Alueet allekir­joit­tivat metsä­bio­ta­loutta koskevan yhteis­työ­ai­e­so­pi­muksen lokakuussa […]


Kategoriat
Tiedote

Niiralan rajan­yli­tys­paikan kehit­tä­mistä vauhdi­te­taan investointipaketilla

Tohma­järven Niirala on Suomen ja Venäjän välisistä rajan­yli­tys­pai­koista neljän­neksi vilkkain yli miljoo­nalla vuosit­tai­sella rajan­ylit­tä­jäl­lään. Kyseessä on merkit­tävä kulje­tus­väylä elinkei­noe­lä­mälle ja myös matkailun kehit­tä­mis­suun­ni­telmat ovat pitkällä. Niiralan kansain­vä­lisen rajan­yli­tys­paikan ja sen lähei­syy­teen sijoit­tu­vien toimin­tojen kehit­tä­minen kuuluvat Pohjois-Karjalan kärki­hank­kei­siin. Inves­toin­ti­tar­peet nähdään mieluummin kokonai­suu­tena kuin yksit­täi­sinä toimina, joten Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Suomen tulli, Rajavar­tio­laitos, Tohma­järven kunta ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman varsi­nainen haku lähestyy

Uuden Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman ensim­mäinen varsi­nainen haku on tarkoitus toteuttaa 17.3.–20.6.2022. Vuosien 2021–2027 Interreg NPA-yhteistyöohjelma on raken­nettu aikai­sem­pien ohjel­mien hyvien kokemusten pohjalta. Ohjelma-alue on nyt hieman supis­tunut niin, että Pohjois-Irlanti ja Skotlanti eivät enää kuulu varsi­nai­seen ohjelma-alueeseen. Norjankin ohjelma-alue muuttui niin, että mukana ovat kaksi pohjoi­sinta maakuntaa, Nordland ja Troms-Finnmark. Sen sijaan Irlannista […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan maakunnan kehit­täjä ‑palkinto Timo Väänäselle

Lieksa­lainen yrittäjä Timo Väänänen on Maakunnan kehit­täjä 2021 Pohjois-Karjalassa. Väänänen palkit­tiin 7.2.2022 Joensuussa. — Timo Väänänen on rohkea ja maakun­taan sitou­tunut yrittäjä. Hän on ollut luomassa vahvaa maakun­nal­lista elintar­vi­kealan erikois­osaa­mista ja vaikuttaa alalla edelleen halli­tus­työs­ken­telyn kautta. Mutta voi sanoa, että leivon­naisten paista­minen on vaihtunut renkaan paista­mi­seen. Perin­teisen lieksa­laisen rengas­teol­li­suuden henkiin­he­rät­tä­minen ja vieminen kansain­vä­li­sille markki­noille on teko, josta […]


Kategoriat
Tiedote

AgroRES-kumppanit tutus­tuivat pohjois­kar­ja­lai­siin uusiu­tuvan energian ratkaisuihin

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto isännöi AgroRES-projektin hanke­vie­railua Pohjois-Karjalassa 30.11.–1.12.2021. Vierailun tavoit­teena oli tekninen tiedon­vaihto maata­louden ja maaseudun uusiu­tu­vaan energiaan liittyen tutus­tu­malla pohjois­kar­ja­lai­siin kohtei­siin. Vierai­lulle osallistui AgroRES-hankkeen partnerit ja sidos­ryhmiä Iso-Britanniasta, Espan­jasta, Italiasta, Irlan­nista, Puolasta, Romaniasta ja Suomesta. Interreg Europe ‑rahoit­teinen AgroRES-hanke edistää uusiu­tuvan energian käyttöä maata­lou­dessa ja maaseu­dulla. Vierailun kohteina olivat Enon energiao­suus­kunta, BioKymppi, Sirkkalan energia­puisto, MottiMikko […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Pohjois-Karjalan kokonais­muut­to­voitto histo­rial­lisen suuri

Tilas­to­kes­kuksen väestön­muu­toksen ennak­ko­tie­tojen mukaan Pohjois-Karjalan väkiluku oli vuoden 2021 lopussa 163 286. Maakunnan väkiluku pieneni vuoden aikana kaikkiaan 251 hengellä eli selvästi vähemmän kuin viime vuosina keski­määrin. Taustalla oli muutto­liik­keen suotuisa kehitys, joskin myös luonnol­lisen väestön­muu­toksen osalta tilanne hieman parani. Pohjois-Karjalan luonnol­linen väestön­muutos oli –908 eli vuoden aikana kuolleita oli tuon verran enemmän kuin syntyneitä. […]


Kategoriat
Tiedote

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteis­työllä vaiku­te­taan EU:n metsäsäädöksiin

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat ottaneet metsiin liittyvän eduna­ja­misen vakavasti, sillä EU:n valmis­teilla olevat lukuisat säädökset tulisivat vaikut­ta­maan suoraan ja epäsuo­rasti alueit­temme kehitys­mah­dol­li­suuk­siin. Valmis­te­lussa olevissa säädök­sissä on paljon hyvää, mutta niiden ongel­mana on kuitenkin liial­linen yksityis­koh­tai­suus ja sitovuus, joka heikentää – ja jopa poissulkee – alue- ja paikal­lis­ta­solla toimeen­pan­ta­vissa olevia ratkai­suja. Metsällä ja sen eri […]