Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan villa­suk­ka­kil­pailun sukkia hyväntekeväisyyteen

Pohjois-Karjalan villa­suk­ka­kil­pailun sukkia hyvän­te­ke­väi­syy­teen Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto lahjoitti villa­sukkia Hope ry:n Joensuun paikal­lis­toi­mi­joille lauan­taina 15.1.2022. Mitä tahansa sukkia ne eivät olleet, vaan maakunnan 300-vuotisjuhlavuoden villa­suk­ka­kil­pai­luun lähetet­tyjä töitä. — Sukat ovat olleet esillä Taito­kort­te­lissa ja Joensuun pääkir­jas­tossa ja ne ovat kerän­neet paljon ihastusta. Vaikut­tavaa hyvän­te­ke­väi­syys­työtä tekevän Hopen kautta ne tuottavat varmasti lisää iloa. Hope jakaa ne kevään aikana […]


Kategoriat
Tiedote

Sävel­tä­jä­mes­tari Otto Kotilaisen unohdettu Koski­veik­kojen laulu julkaistiin

Sävel­tä­jä­mes­tari Otto Kotilaisen unohdettu Koski­veik­kojen laulu julkais­tiin Joensuun ortodok­sinen mieskuoro ry (JOMK) on julkaissut Heinävettä!-EP-levyn, jonka kolmella mieskuo­ro­lau­lulla on kulttuu­rinen yhteys Heinä­veden kuntaan ja sen Palokin koskiin.  Mielen­kiin­toisin 19.1. julkaistun EP:n lauluista on Otto Kotilaisen sävel­tämä Koski­veik­kojen laulu 1920-luvulta. Sitä ei ole tallen­nettu aiemmin. Laulun mieskuo­ro­so­vi­tuksen nuotinnos on julkaistu vuonna 1925 Metsästys ja kalastus ‑lehden ensim­mäi­sessä numerossa. Muut julkaistut […]


Kategoriat
Tiedote

CLEAN-hanke jatkuu

CLEAN-hanke jatkuu – tavoit­teena kääntää pande­mian vaiku­tukset positii­vi­seksi kehityk­seksi Interreg Europe ‑ohjelman osara­hoit­ta­massa CLEAN-hankkeessa tuetaan yhdeksän alueen pyrki­mystä vähähii­li­syy­teen. Interreg Europe on jatkanut CLEAN-hanketta ajalla 1.9.2021–31.12.2022. Jatko­hank­keen tarkoi­tuk­sena on jakaa kokemuksia Covid-19-pandemian vaiku­tuk­sista hankea­lueiden energian­käyt­töön. Samalla jaetaan hyviä käytän­töjä viran­omais­toi­mista pande­mian aikana. Tammi­kuussa 2017 alkaneessa CLEAN-hankkeessa on Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton lisäksi toimi­joita Irlan­nista, Ranskasta, Espan­jasta, Italiasta, […]


Kategoriat
Tiedote

Ensim­mäiset aluevaalit ovat tärkeämmät kuin kuntavaalit

Ensim­mäiset aluevaalit ovat tärkeämmät kuin kunta­vaalit Aluevaa­leissa ei puhuta pelkäs­tään terveys­a­se­mien sijoit­te­lusta. Jos hyvin­voin­tialue epäon­nistuu tehtä­väs­sään, se voidaan liittää toiseen aluee­seen. Ensim­mäisten aluevaa­lien äänes­ty­sak­tii­vi­suu­desta on kannettu huolta. Mielen­kiintoa ei ole varsi­nai­sesti lisännyt vaalien ajankohta, ehdokas­a­set­te­lutkin vahvis­tet­tiin vasta 23.12.2021, jolloin kinkun paista­minen on kansa­laisten mielissä päällim­mäi­senä. Mutta vielä tässä ehditään. Ennak­ko­ää­nestys alkaa 12. tammi­kuuta, joten itselle […]