Kategoriat
Tiedote

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahoitus sai vauhdik­kaan alun Pohjois-Karjalassa

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahoitus sai vauhdik­kaan alun Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton huhti­kuussa avaamat Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) ensim­mäiset haut saivat hanke­toi­mijat liikkeelle. Rahoi­tus­ha­ke­muksia tuli ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla reippaasti yli jaossa olevan rahoi­tuksen. Kilpailu oli kovaa erityi­sesti JTF-kehittämis- ja inves­toin­ti­han­ke­haussa. Sunnun­taina 4.6. päätty­neellä ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­kei­siin haettiin JTF-tukea yli 15,4 miljoonaa euroa, kun maakun­ta­liiton hakuun varaama tuki […]


Kategoriat
Tiedote

Syrjä­salmen ratasillan suunni­telmat lupaavia – Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto toivoo, että myös muita Karjalan radan toimen­pi­teitä kiirehdittäisiin

Syrjä­salmen ratasillan suunni­telmat lupaavia – Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto toivoo, että myös muita Karjalan radan toimen­pi­teitä kiireh­dit­täi­siin Väylä­vi­rasto tiedotti tiistaina 6.6. Kiteen Syrjä­salmen ratasillan raken­ta­misen vaihtoeh­doista. Väylä­vi­rasto selvittää seuraa­vaksi kahta vaihtoehtoa, ja tavoit­teena on mahdol­li­simman lyhyt katko raide­lii­ken­tee­seen. Tällä puhutaan enimmil­lään 3–4 kuukauden mittai­sesta katkosta, mutta kaikki keinot luvataan käyttää, jotka lyhen­täi­sivät katkoa vielä enemmän. — On […]


Kategoriat
Tiedote

Kovan luokan nimet tähdit­tävät Jaakko Tepon tribuuttikonsertteja

Kovan luokan nimet tähdit­tävät Jaakko Tepon tribuut­ti­kon­sert­teja Kuopiossa ja Joensuussa elokuussa järjes­tet­tä­vien Jaakko Tepon tribuut­ti­kon­sert­tien solistit on julkis­tettu. Ruikon­perän Sinfo­nian solis­teina esiin­tyvät blues­ku­nin­gatar Erja Lyytinen, hevime­tallin pioneeri Marko Hietala ja Happoradio-yhtyeen keula­kuva Aki Tykki. Jaakko Tepon poika Ilja Teppo nähdään lavalla yhtyeensä kanssa. Konser­teissa esite­tään 12 orkes­te­ri­so­vi­tusta kuplet­tiklas­si­koista, jotka on julkaistu Jaakko Tepon kahdella ensimmäisellä […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjala palkkasi kolme vaate­suun­nit­te­lijaa kesätöihin

Pohjois-Karjala palkkasi kolme vaate­suun­nit­te­lijaa kesätöihin – kierto­ta­lous­tee­maiset luomukset esillä Flow-festivaaleilla Pohjois-Karjala on palkannut kolme nuorta vaate­suun­nit­te­lijaa poikkeuk­sel­li­seen kesätyöhön. Juha Vehmaan­perä, Elina Heilanen ja Priss Niini­koski pääsevät luomaan uuden asusteen tai vaatteen kierto­ta­lous­teeman pohjalta sekä tulkit­se­maan Pohjois-Karjalaa uudesta näkökul­masta. Luomukset ovat esillä suosi­tulla Flow-festivaalilla, ja suunnit­te­li­joiden matkaa voi seurata myös heidän someti­leil­lään. — Kyseessä on poikkeuksinen […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Pohjois-Karjalan muutto­voitto jatkui viime vuonna – maahan­muutto ennätysvilkasta

Pohjois-Karjalan muutto­voitto jatkui viime vuonna – maahan­muutto ennätys­vil­kasta Tilas­to­kes­kuksen lopul­listen muutto­lii­ke­ti­las­tojen mukaan Pohjois-Karjalan kokonais­muut­to­voitto oli viime vuonna 483 henkeä. Luku on vuodesta 1990 alkavan tilas­to­his­to­rian toiseksi suurin, edelle menee vain vuoden 2021 muutto­voitto, joka oli 654 henkeä. Muutto­liik­keen rakenne muuttui vuoden aikana huomat­ta­vasti enemmän kuin kokonais­muut­to­voiton perus­teella voisi olettaa. Vuonna 2021 Pohjois-Karjalan maan sisäinen muuttotappio […]


Kategoriat
Tiedote

Savon ja Karjalan ratojen välitys­kykyä on paran­net­tava viipymättä

Itä-Suomen maakun­tien liitot: Savon ja Karjalan ratojen välitys­kykyä on paran­net­tava viipy­mättä Itä-Suomen maakun­nilla on kasvava huoli rappeu­tu­vasta rataver­kosta itäisessä Suomessa. Raide­lii­ken­teen kriit­tisiä pullon­kau­loja käsitel­tiin Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunnan kokouk­sessa tiistaina 16.5. Kokouk­sessa julkis­tet­tiin maakun­tien laatima kannan­otto Savon ja Karjalan ratojen kehit­tä­mi­seksi. Venäjän Ukrai­naan aloit­taman hyökkäys­sodan johdosta tapah­tu­neet toimin­taym­pä­ristön muutokset näkyvät vahvasti koko itäisen Suomen liiken­ne­jär­jes­tel­mässä, erityi­sesti Savon […]


Kategoriat
Tiedote

Nelivuo­tinen AgroRES-hanke lähenee maaliviivaa

Nelivuo­tinen AgroRES-hanke lähenee maali­viivaa AgroRES-hankkeessa on edistetty maata­louden uusiu­tuvan energian hyödyn­tä­mistä ja vaihdettu hyviä käytän­töjä seitsemän EU-maan maakun­tien välillä elokuusta 2019 alkaen. Pohjois-Karjalan AgroRES-asiantuntijaryhmä kokoontui 12.5. käymään läpi hankkeen tuloksia, terveisiä Roomassa pidetystä aluei­den­vä­li­sestä päätös­kon­fe­rens­sista sekä kuulu­misia uusiu­tuvan energian alalta omasta maakun­nasta. Jokai­selle partne­ria­lu­eelle on laadittu kunkin tarpeista lähtien oma alueel­linen toimin­taoh­jelma. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton AgroRES-toimintaohjelman […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­päi­vänä laite­taan liikettä niveliin – maakun­ta­liitto tukee 15 tapahtumaa

Maakun­ta­päi­vänä laite­taan liikettä niveliin – maakun­ta­liitto tukee 15 tapah­tumaa Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään elokuussa teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Maakun­ta­liitto haki tapah­tu­mien toteut­tajia tarjous­kil­pailun kautta helmi–huhtikuussa. Tarjouksia tuli 29 kappa­letta, joista maakun­ta­liiton raati valitsi 15 tapah­tumaa. Kukin tapah­tuma saa 3 300 euron tuen järjes­te­lyihin. Maakun­ta­liiton tukemat tapah­tumat ovat (nimi, järjes­täjä, paikka, ajankohta) Valitut tapahtumat […]


Kategoriat
Tiedote

Etsimme kolmea muodista kiinnos­tu­nutta nuorta kesätyöhön, jonka tuloksia esitel­lään Flow´ssa

Etsimme kolmea nuorta uuden­lai­seen kesätyöhön – tehtä­vänä on yhdistää Pohjois-Karjala ja redesign sekä esitellä luomus Flow-festivaaleilla Pohjois-Karjala testaa tänä vuonna aivan uuden­laista kesätyö­mallia, joka on suunnattu valta­kun­nal­li­sesti muodista kiinnos­tu­neille nuorille. Etsin­nässä on kolme kenties vaate­suun­nit­telun tulevaa tähteä, joiden tehtä­vän­an­tona on kesäkuun aikana suunni­tella kierto­ta­lous­tee­malla uniikki luomus ja samalla tarkas­tella Pohjois-Karjalaa omasta persoo­nal­li­sesta näkökul­mas­taan. Mukaan voi […]


Kategoriat
Tiedote

Rahoi­tusta tarjolla vihreään siirty­mään ja elinkei­nojen uudistamiseen 

Rahoi­tusta tarjolla vihreään siirty­mään ja elinkei­nojen uudis­ta­mi­seen  Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) haut on saatu viimein käyntiin myös Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tossa. ELY-keskuksen yritys­tu­ki­haku on ollut auki jo maalis­kuun alusta asti. Hakuja on viiväs­tyt­tänyt tieto­jär­jes­telmän ongelmat. Maakun­ta­lii­tolla on ensi alkuun käytet­tä­vissä yli 15 miljoonaa euroa kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille sekä kuntien ja kuntayh­ty­minen perus­ra­ken­teen inves­toin­ti­hank­keille.  Nyt ensim­mäisen kerran käytössä […]