Kategoriat
Tiedote

Itä-Suomen tasaver­taiset kehit­tä­mis­mah­dol­li­suudet turvattava

Kannan­otto: Itä-Suomen tasaver­taiset kehit­tä­mis­mah­dol­li­suudet turvat­tava Suomen halli­tuksen on varmis­tet­tava Itä-Suomen yhden­ver­taiset kehit­tä­mis­mah­dol­li­suudet. Halli­tuksen on tehtävä päätökset itäisen Suomen energia- ja saavu­tet­ta­vuus­hank­keiden vauhdit­ta­mi­sesta uudessa turval­li­suus­po­liit­ti­sessa tilan­teessa mahdol­li­simman nopeasti, vaativat Itä-Suomen maakunnat. Tämä on tärkein askel itäisen Suomen visio­työn toimeen­pa­ne­mi­seksi. Tavoit­teena tulee olla, että ensim­mäinen vaihe käynnis­te­tään nopeilla infra­hank­keilla mahdol­li­simman pian valtion lisäta­lous­ar­vion kautta. Samalla käynnis­te­tään valmistelu […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjala mukaan Interreg Aurora ohjel­maan – katso vuoden 2024 hakukierrokset

Pohjois-Karjala mukaan Interreg Aurora ohjel­maan – katso vuoden 2024 hakukier­rokset Pohjois-Karjala ja Kainuu ovat osa Interreg Aurora ‑ohjelma-aluetta vuoden 2024 alusta alkaen. Kyseessä on Suomen, Ruotsin ja Norjan sekä saame­laisten välinen Euroopan pohjoi­sim­pien alueiden rajat ylittävää yhteis­työtä rahoit­tava ohjelma.  Ohjelman teemoja ovat mm. koulutus- ja tutki­musyh­teistyö, elinkei­noe­lämän yhteistyö, ympäristö, matkailu, kulttuuri ja kansa­laisten välinen yhteistyö. […]


Kategoriat
Tiedote

Interreg Itämeren alueen ohjelman rahoi­tusta voi hakea myös Pohjois-Karjalasta

Interreg Itämeren alueen ohjelman rahoi­tusta voi hakea myös Pohjois-Karjalasta Interreg Itämeren alueen ohjelma avaa tammi­kuussa rahoi­tus­haun taval­li­sille hankkeille (core projects). Pienille hankkeille (small projects) ei voi hakea rahoi­tusta tällä hakukier­rok­sella. Ennen varsi­naisen hanke­ha­ke­muksen lähet­tä­mistä tulee lähettää oma hankeidea. Ideapa­peri on lähetet­tävä viimeis­tään 17. huhti­kuuta, ja varsi­nainen hakemus on lähetet­tävä viimeis­tään 21. kesäkuuta. Mitkä toimin­ta­linjat tulevat […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi Heinä­veden kaavan

Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi Heinä­veden kaavan Pohjois-Karjalan maakun­ta­val­tuusto hyväksyi Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040:een sisäl­tyvän Heinä­veden osa-alueen kaavan kokouk­ses­saan 4.12. Maakun­ta­kaavan hyväk­sy­misen ja sitä seuraavan voimaan­kuu­lut­ta­misen myötä kumou­tuvat Heinä­ve­dellä voimassa olevat Etelä-Savon maakun­ta­kaavat. Heinä­vesi liittyi osaksi Pohjois-Karjalaa vuoden 2021 alussa. Kaava­työssä sovitet­tiin Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan. Samalla yhtenäis­tet­tiin maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät ja tarkas­tel­tiin Heinä­veden maankäytön tavoi­te­tilaa vuoteen 2040 saakka. […]


Kategoriat
Tiedote

Älä jää yksin ideasi kanssa – maakun­tien liitot ohjaavat kestä­välle polulle

Älä jää yksin ideasi kanssa – maakun­tien liitot ohjaavat kestä­välle polulle Itäsuo­ma­laiset ihmiset ja yritykset tunne­taan luovuu­desta ja lahjak­kuu­desta – ja kyllä, itsepin­tai­suu­des­takin. Pelkkä luonnon­lah­jak­kuus ei yksin riitä menes­tyk­seen. Tarvi­taan puitteet ja olosuh­teet, joissa jatkuva kehitys on mahdol­lista. Tässä työssä maakun­tien liitot ovat omimmil­laan. Maakun­tien liittojen tavoit­teena on edistää alueensa elinkei­noe­lämän toimin­tae­del­ly­tyksiä. Liitoista löytyy apua […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Hintojen nousu vaikutti arvon­li­säyksen kehitykseen

Hintojen nousu vaikutti arvon­li­säyksen kehityk­seen Tilas­to­keskus on julkis­tanut ennak­ko­tiedot alueel­lisen arvon­li­säyksen kehityk­sestä vuonna 2022. Tuoreiden tietojen mukaan kiinteä­hin­taisen arvon­li­säyksen volyymi Pohjois-Karjalassa kasvoi 1,2 prosenttia viime vuonna. Arvon­li­säyksen volyymi Pohjois-Karjalassa jäi jälkeen vuoden 2021 kasvusta (+3,2 %) ja myös koko maan kasvusta (2,2 %). Venäjän hyökkäys­sota Ukrai­naan heijastui seuran­nais­vai­ku­tuk­si­neen selvästi Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan (-6,2 %) ja Kymenlaakson […]


Kategoriat
Tiedote

TKI-toiminnan asema säilynyt vahvana Pohjois-Karjalassa

TKI-toiminnan asema säilynyt vahvana Pohjois-Karjalassa Maailman melskeiden synnyt­tämä epävarma talous­ti­lanne ei ole syönyt pohjois­kar­ja­laisten organi­saa­tioiden halua panostaa tutkimus‑, kehittämis- ja innovaa­tio­toi­min­taan, paljastuu maakun­ta­liiton toteut­ta­massa innovaa­tio­ky­se­lyssä. Innovaa­tio­ky­se­lyyn vastan­neista lähes 38 % arvioi maakun­nal­lisen yhteis­työn kehit­ty­neen hieman tai huomat­ta­vasti positii­vi­seen suuntaan. Vain kymmenen prosenttia kyselyyn vastan­neista kertoi, että TKI-toimijoiden yhteistyö on heiken­tynyt viimeisen kahden vuoden aikana. — […]


Kategoriat
Tiedote

Ruokamme mauste­taan revon­tu­lilla ja kesäyön auringolla

Ruokamme mauste­taan revon­tu­lilla ja kesäyön aurin­golla European Region of Gastro­nomy ‑titteli siirtyi Saimaalle keski­viik­kona. Vuosi 2024 on gastro­no­mian juhla­vuosi Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Saimaalla on syytä juhlaan. Odotettu gastro­no­mian juhla­vuoden titteli siirtyi nykyi­seltä ERG-alueelta Hauts-de-Francelta Saimaalle keski­viik­kona 22.11. Le Touquetin kunnassa pidetyssä juhla­vassa gaalassa, jossa myös palkit­tiin European Young Chef Award ‑kilpailun voittajat. Tittelin luovutuksen […]


Kategoriat
Tiedote

Vihreitä inves­toin­teja vireillä Pohjois-Karjalassa lähes 1,2 miljardin euron edestä

Vihreitä inves­toin­teja vireillä Pohjois-Karjalassa lähes 1,2 miljardin euron edestä Pohjois-Karjalassa on vireillä 25 kappa­letta vihreitä yrity­sin­ves­toin­teja. Energiaan liittyviä inves­toin­teja on yli 650 miljoonan euron arvosta ja bio- ja metsä­bio­ta­lou­teen liittyviä yritys­hank­keita yli 500 miljoonan euron arvosta. Vetyyn, tuuli­voi­maan ja aurin­ko­voi­maan liittyviä puhtaan energian hankkeita on vireillä 13 kappa­letta. Niistä suurin osa liittyy aurin­ko­voi­maan. Suuria bio- […]


Kategoriat
Tiedote

Valtio­no­suuk­sien lisäleik­kaukset on estet­tävä – sote-edelläkävijä Pohjois-Karjala kantaa jo nyt kohtuu­tonta kuormaa

Valtio­no­suuk­sien lisäleik­kaukset on estet­tävä – sote-edelläkävijä Pohjois-Karjala kantaa jo nyt kohtuu­tonta kuormaa Valtio­va­rain­mi­nis­teriö tiedotti myöhään perjantai-iltana 17.11. kuntien sote-siirtolaskelmista ja valtio­no­suuk­siin kohdis­tu­vasta leikkauk­sesta. Kuntien vuoden 2022 verotuksen loppu­tulos vaikuttaa vuoden 2024 valtio­no­suus­las­kelmia – pysyvästi. Toteu­tues­saan muutos kääntää usean kunnan ensi vuoden valtio­no­suuden negatii­vi­seksi, mikä vaikeuttaa kuntien taloutta merkit­tä­västi. Kunta­liiton kunta­ta­lous­asioiden johtajan Sanna Lehtosen mukaan kaikkien […]